Vaňkovka

V rámci předprojektové přípravy pro stavbu v prostorách továrny Vaňkovka proběhly dokumentační práce na čtyřech statických sondách v prostoru bývalé jádrovny. Plocha bývalé továrny Fridricha Wanniecka je součástí oblasti rozkládající se jižně od historického centra města Brna (Trnitá, Úzká, Opuštěná a Dornych), o které nás zpravují středověké písemné prameny dá se říci jen kusým způsobem. Pro starší období je pak toto území v podstatě velkou neznámou.
Dnes se území bývalé továrny rozkládá v inundačním pásmu řeky Svratky, respektive na ostrově sevřeném mezi vlastní řeku a Svratecký náhon. Mimo jiné lze předpokládat, že v tomto prostoru v některém z historických období řeka meandrovala. Tato poměrně výhodná poloha předurčuje lokalitu k osídlení, což dokládají i pozůstatky lidské činnosti dokumentované i v samotném továrním areálu.
Dokumentované profily prokázaly osídlení lokality v době bronzové. Jednalo se o poměrně mocné souvrství nasedající na náplavové vrstvy.
V nejsevernější sondě byl zachycen relikt smíšeného základového zdiva, který lze interpretovat jako stavbu z přelomu 18./19. století, zbouranou v důsledku výstavby Wannieckovy továrny. Zdivo bylo založeno do „zahradního“ horizontu, jenž byl na základě nálezů datován do renesance. Tento horizont nasedal na již zmiňované pravěké souvrství.
Lze tedy předpokládat, že na lokalitě se nachází poměrně rozsáhlé osídlení z doby bronzové, na které navazují až nějaké dosud blíže nespecifikované hospodářské aktivity 16. století. První stavební činnost pak následuje až na přelomu 18./19. století. Pro celou oblast přinese nepochybně zásadní poznatky záchranný výzkum doprovázející výstavbu zamýšleného obchodního centra.

Literatura a prameny
Holub, P – Merta, D. 2003, Vaňkovka - statické sondy, terénní dokumentace v archivu Archaia Brno o.p.s..

Mendelova výstavka

16. 06. 2022 – David Merta – zobrazit

Hitem letošního roku je Řehoř Mendel a vše, co s ním souvisí. Má totiž dvousetleté výročí. Neposmívám se. To ani náhodou. I když se přiznám, celá akce mně připadala směšná… Tak už o otci dědičnosti, jako vědy víme takřka vše... Mendelova výstavka

16. 06. 20225.etapa záchranného výzkumu na Vlněně v Brně a pozvánka na komentovanou prohlídku

16. 06. 2022Mnich, nebo rytíř?

25. 04. 2022SZ Lysice a záchranný archeologický výzkum

22. 04. 2022Svratecký náhon aneb brněnské Benátky

19. 04. 2022Rekonstrukce Mendlova náměstí

07. 04. 2022Ďáblovi pacholci a stopy po nich

07. 04. 2022Nález hypokausta v želivském klášteře

20. 02. 2022Mizející středověká hradba ve Veselí nad Moravou

20. 02. 2022Archeologický výzkum v Jihlavě Masarykovo nám. 21