Vaňkovka

V rámci předprojektové přípravy pro stavbu v prostorách továrny Vaňkovka proběhly dokumentační práce na čtyřech statických sondách v prostoru bývalé jádrovny. Plocha bývalé továrny Fridricha Wanniecka je součástí oblasti rozkládající se jižně od historického centra města Brna (Trnitá, Úzká, Opuštěná a Dornych), o které nás zpravují středověké písemné prameny dá se říci jen kusým způsobem. Pro starší období je pak toto území v podstatě velkou neznámou.
Dnes se území bývalé továrny rozkládá v inundačním pásmu řeky Svratky, respektive na ostrově sevřeném mezi vlastní řeku a Svratecký náhon. Mimo jiné lze předpokládat, že v tomto prostoru v některém z historických období řeka meandrovala. Tato poměrně výhodná poloha předurčuje lokalitu k osídlení, což dokládají i pozůstatky lidské činnosti dokumentované i v samotném továrním areálu.
Dokumentované profily prokázaly osídlení lokality v době bronzové. Jednalo se o poměrně mocné souvrství nasedající na náplavové vrstvy.
V nejsevernější sondě byl zachycen relikt smíšeného základového zdiva, který lze interpretovat jako stavbu z přelomu 18./19. století, zbouranou v důsledku výstavby Wannieckovy továrny. Zdivo bylo založeno do „zahradního“ horizontu, jenž byl na základě nálezů datován do renesance. Tento horizont nasedal na již zmiňované pravěké souvrství.
Lze tedy předpokládat, že na lokalitě se nachází poměrně rozsáhlé osídlení z doby bronzové, na které navazují až nějaké dosud blíže nespecifikované hospodářské aktivity 16. století. První stavební činnost pak následuje až na přelomu 18./19. století. Pro celou oblast přinese nepochybně zásadní poznatky záchranný výzkum doprovázející výstavbu zamýšleného obchodního centra.

Literatura a prameny
Holub, P – Merta, D. 2003, Vaňkovka - statické sondy, terénní dokumentace v archivu Archaia Brno o.p.s..

Cornštejn

18. 02. 2021 – Miroslav Dejmal – Jakub Šimík – zobrazit

Na podzim jsme při našich cestách do Podyjí nemohli vynechat ani Cornštejn. Sice jsme pouze vypomáhali Jihomoravskému muzeu ve Znojmě, ale i tak jsme hrad rádi odborně navštívili... Cornštejn

18. 02. 2021Hrob z doby bronzové

18. 02. 2021Obilní jámy z doby bronzové na ulici Hvězdová v Brně

18. 02. 2021Vranov

02. 02. 2021Bítov

11. 01. 2021První objevy nového roku...

23. 12. 2020KDE SE VZAL VÁNOČNÍ STROMEK?

22. 12. 2020Co se letos dělo v podzemí pod Solniční ulicí?

15. 12. 2020Pod úkrytom hmly

08. 12. 2020Zimní výzkum na tzv. Římském náměstí v Brně