Vaňkovka

V rámci předprojektové přípravy pro stavbu v prostorách továrny Vaňkovka proběhly dokumentační práce na čtyřech statických sondách v prostoru bývalé jádrovny. Plocha bývalé továrny Fridricha Wanniecka je součástí oblasti rozkládající se jižně od historického centra města Brna (Trnitá, Úzká, Opuštěná a Dornych), o které nás zpravují středověké písemné prameny dá se říci jen kusým způsobem. Pro starší období je pak toto území v podstatě velkou neznámou.
Dnes se území bývalé továrny rozkládá v inundačním pásmu řeky Svratky, respektive na ostrově sevřeném mezi vlastní řeku a Svratecký náhon. Mimo jiné lze předpokládat, že v tomto prostoru v některém z historických období řeka meandrovala. Tato poměrně výhodná poloha předurčuje lokalitu k osídlení, což dokládají i pozůstatky lidské činnosti dokumentované i v samotném továrním areálu.
Dokumentované profily prokázaly osídlení lokality v době bronzové. Jednalo se o poměrně mocné souvrství nasedající na náplavové vrstvy.
V nejsevernější sondě byl zachycen relikt smíšeného základového zdiva, který lze interpretovat jako stavbu z přelomu 18./19. století, zbouranou v důsledku výstavby Wannieckovy továrny. Zdivo bylo založeno do „zahradního“ horizontu, jenž byl na základě nálezů datován do renesance. Tento horizont nasedal na již zmiňované pravěké souvrství.
Lze tedy předpokládat, že na lokalitě se nachází poměrně rozsáhlé osídlení z doby bronzové, na které navazují až nějaké dosud blíže nespecifikované hospodářské aktivity 16. století. První stavební činnost pak následuje až na přelomu 18./19. století. Pro celou oblast přinese nepochybně zásadní poznatky záchranný výzkum doprovázející výstavbu zamýšleného obchodního centra.

Literatura a prameny
Holub, P – Merta, D. 2003, Vaňkovka - statické sondy, terénní dokumentace v archivu Archaia Brno o.p.s..

KERAMICKÉ PECE TROCHU JINÉ NEŽ ZNÁME… Dům hrnčíře v Magyarszombatfa, Maďarsko

06. 04. 2020 – David Merta-Gabriela Stögerová – zobrazit

V angličtině Pottery House, zde Fazekasház, tedy dům hrnčíře. V maďarském Magyarszombatfa se jedná o dům s doškovou střechou postavený v roce 1790. Stavení bylo domovem hrnčíře Jánose Cseke, který zemřel v roce 1922... KERAMICKÉ PECE TROCHU JINÉ NEŽ ZNÁME… Dům hrnčíře v Magyarszombatfa, Maďarsko

04. 04. 2020Přípravy na plošné archeologické výzkumy před zahájením stavby obchvatu Havlíčkova Brodu

03. 04. 2020Historie košíkářství

02. 04. 2020Parovod, který přetnul neznámý příkop na Polní...

31. 03. 2020Brusle a bruslení

30. 03. 2020Pokračující práce v Louce...

27. 03. 2020SKLO, LUXUS a EPIDEMIE – reakce na epidemii moru v Evropě v polovině 14. století

26. 03. 2020Stále na Krumlovském zámku…

21. 03. 2020Jaro je tu

17. 03. 2020Archeologický výzkum na brněnských Nových Sadech...