Vaňkovka

V rámci předprojektové přípravy pro stavbu v prostorách továrny Vaňkovka proběhly dokumentační práce na čtyřech statických sondách v prostoru bývalé jádrovny. Plocha bývalé továrny Fridricha Wanniecka je součástí oblasti rozkládající se jižně od historického centra města Brna (Trnitá, Úzká, Opuštěná a Dornych), o které nás zpravují středověké písemné prameny dá se říci jen kusým způsobem. Pro starší období je pak toto území v podstatě velkou neznámou.
Dnes se území bývalé továrny rozkládá v inundačním pásmu řeky Svratky, respektive na ostrově sevřeném mezi vlastní řeku a Svratecký náhon. Mimo jiné lze předpokládat, že v tomto prostoru v některém z historických období řeka meandrovala. Tato poměrně výhodná poloha předurčuje lokalitu k osídlení, což dokládají i pozůstatky lidské činnosti dokumentované i v samotném továrním areálu.
Dokumentované profily prokázaly osídlení lokality v době bronzové. Jednalo se o poměrně mocné souvrství nasedající na náplavové vrstvy.
V nejsevernější sondě byl zachycen relikt smíšeného základového zdiva, který lze interpretovat jako stavbu z přelomu 18./19. století, zbouranou v důsledku výstavby Wannieckovy továrny. Zdivo bylo založeno do „zahradního“ horizontu, jenž byl na základě nálezů datován do renesance. Tento horizont nasedal na již zmiňované pravěké souvrství.
Lze tedy předpokládat, že na lokalitě se nachází poměrně rozsáhlé osídlení z doby bronzové, na které navazují až nějaké dosud blíže nespecifikované hospodářské aktivity 16. století. První stavební činnost pak následuje až na přelomu 18./19. století. Pro celou oblast přinese nepochybně zásadní poznatky záchranný výzkum doprovázející výstavbu zamýšleného obchodního centra.

Literatura a prameny
Holub, P – Merta, D. 2003, Vaňkovka - statické sondy, terénní dokumentace v archivu Archaia Brno o.p.s..

Jací byli novověcí obyvatelé Veselí nad Moravou?

20. 10. 2023 – Michala Přibylová–Kristýna Kuklová–Jakub Šimík–Martin Fojtík – zobrazit

Při rekonstrukci vozovky I/54 a I/55 ve Veselí nad Moravou byl prozkoumán hřbitov kolem kostela Panny Marie. Během šesti týdnů bylo vyzvednuto celkem 525 pohřbů... Jací byli novověcí obyvatelé Veselí nad Moravou?

20. 10. 2023Archeologický výzkum na Pernštejně 2023

20. 10. 2023Tomografická analýza odhalila podobu razidla z nálezu v Jihlavě

20. 10. 2023Starobrněnský haltýř

07. 04. 2023Ve stínu hradeb (Ivančice)

07. 04. 2023Archeologie na ulici Spolková v Brně

07. 04. 2023Ohlédnutí za archeologií při rekonstrukci Mendlova náměstí v Brně

12. 02. 2023Zpracování nálezů z novověké jímky ze zámku v Červené Řečici

12. 02. 2023Mendelova podpora archeologie

13. 11. 2022Středověká hrnčířská pec v Černovicích (okr. Pelhřimov)