Pravlov

Středověk, novověk. Sídlištní aktivity. Záchranný výzkum.
V souvislosti s budováním nového vodovodního řadu v obci Pravlov byl v měsících září a říjnu 2003 realizován archeologický dohled nad výkopovými pracemi.
Obec leží na řece Jihlavě v místech, kde končí sevření hlubokého údolí a řeka se volně rozlévá do poměrně širokého úvalu směrem k Pohořelicím. Nadmořská výška se pohybuje okolo 190 m.n.m.
Pravlov Jihlavě byl důležitým bodem na cestě z Brna do Znojma, roku 1222 je zde zmíněn most a mýto. Listinná falza ze 12. století dokládají jeho existenci jako správního centra již k roku 1073, resp. 1104. Patrně již ve 2. polovině 13. století se Pravlov stal zeměpanským městečkem. Jeho půdorys tvoří dva navazující prostory, oddělené od sebe řekou Jihlavou. Levobřežní (východní) část se nazývá Malý Pravlov a jako vydělená ze zdejšího dvora se připomíná již roku 1498. Pravobřežní (západní) prostor má podobu velké nálevkovité návsi s kostelem uprostřed. Jde patrně o starší jádro Pravlova k němuž je připojeno nově založené obdélné náměstí. Z archeologického hlediska jsou naše znalosti o sídelním vývoji intravilánu zatím zcela nedostatečné (Doležel 2000, 169,176; Kuča 2002, 671).
Dohled byl realizován systémem dokumentace dílčích profilů cca 1,5 m hlubokých výkopů pro vodovodní potrubí. V historickém jádru obce nebyla v žádném z dokumentovaných řezů zachycena úroveň podloží a v narůstajícím souvrství byly identifikovány pouze novověké navážky (terénní úpravy). O mocném nárůstu terénu v novověku svědčí i starší dochované domy na návsi (např. fara), které jsou vzhledem k současnému terénu „utopeny“ o cca 2 m pod dnešní povrch komunikací. Můžeme se domnívat, že nárůst terénu byl způsoben změnou vodního režimu řeky Jihlavy a obec se z důvodu ochrany před vodou vyvýšila nad okolní terén (některé z dokumentovaných vrstev mají snad i náplavový charakter).
V rámci akce bylo také dokumentováno obnažené zdivo místního kostela. Lze rozlišit minimálně tři středověké fáze jeho výstavby. Bylo také možné sledovat barokní zvýšení lodi kostela a opěrných pilířů; tuto událost můžeme spojit s výše zmíněným nárůstem terénu. Také parapety barokních oken jsou položeny o 2 metry výše než parapety oken gotických (Holub-Kolařík-Peška 2003). Akce je v současné době ve fázi zpracování.

Petr Holub
Archaia Brno o.p.s.

Literatura a prameny:
Doležel, J. 2000: K městskému zřízení na středověkém Brněnsku do roku 1411, Mediaevalia archaeologica 2, 159 – 259.
Holub, P. – Kolařík, V. – Peška, M. 2003: Pravlov – výstavba vodovodu. Terénní dokumentace z akce A82/2003 uložená v archivu Archaia Brno o.p.s.
Kuča, K. 2002: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 5. Praha.

Resumé:
Pravlov (Bez. Brno-venkov). Mittelalter, Neuzeit. Siedlungen. Rettungsgrabung.Obr. 1 Pravlov, poloha dokumentovaných profilů.
Lage der dokumentierten Profile.

Obr. 2 Pravlov, Profil P5
Profil P5.

Obr. 3. Pravlov – kostel.
Kirche.

Vápenná pec Bystré (okr. Svitavy)

07. 07. 2020 – Hynek Zbranek – zobrazit

Občas člověka zaujme, co vidí kolem sebe při cestě autem, a tak nás komín vysoký 13 m, který byl vidět už z dálky, zaujal. Vydali jsme se tedy na průzkum a narazili jsme na zbytky vápenné pece a opuštěný lom nacházející se v jižní části katastru Bystré při silnici do Niklovic... Vápenná pec Bystré (okr. Svitavy)

24. 06. 2020Probíhající výzkum Veselé brány v Brně…

23. 06. 2020Tzv. skříňová postel nebo uzavřená postel…

08. 06. 2020Laboratorní hlasatel – konzervace dřevěných dýhových misek

07. 06. 2020Kanzach

04. 06. 2020Po delší době opět archeologie v centru Brna

29. 05. 2020Pyšel

28. 05. 2020Sklo v archeologických nálezech severní Moravy a Slezska

27. 05. 2020Altweitra

25. 05. 2020Geocaching na Vlněně