Oslavany

V souvislosti s postupnou rekonstrukcí kláštera v Oslavanech upozornil R. Procházka, že je otlučená omítka v prostoru zámeckého nádvoří, které z východní strany uzavírá komplex budov bývalého kláštera cisterciaček. Vzhledem k dlouhodobějšímu zájmu o tuto památku se společnost rozhodla stávající stav zdokumentovat.
Klášter cisterciaček u kostela Panny Marie byl založen roku 1225, kostel pak byl vysvěcen roku 1228, výstavba prvotního areálu byla ukončena před polovinou 13. století. Na počátku 15. století byly budovy poškozeny povodní a posléze i válečnými událostmi. Roku 1526 řádové sestry přešly do kláštera na Starém Brně. Areál byl Volfem Krajířem z Krajku a poté Kryštofem z Althanu přestavěn na renesanční zámek, který vytvořil i dnešní 1. nádvoří. Zámek, respektive fasády byly upraveny klasicistně. Po válce zůstal důsledkem pozemkové reformy v podstatě opuštěn (Kuthan 1994, 279; Kuča 2000, 755).
V areálu kláštera se závěru 80. let minulého století uskutečnil stavebněhistorický průzkum D. Černouškové a P. Borského, který byl částečně doplněn i o zjišťovací archeologickou sondáž (Borský 1993).
Pracovníci společnosti Archaia Brno o.p.s. provedli video a fotografickou dokumentaci 1. nádvoří, kresebně a písemně pak byla dokumentována západní vnější zeď kvadratury v přízemí. Dokumentované zdivo patřilo k první stavební fázi kláštera, byla v něm mimo jiné architektonické prvky mladších fází rozpoznána čtyři románská střílnovitá okénka.


Literatura:

Borský, P. 1993, Výzkum románské architektury na Moravě VI (Oslavany okr. Brno – venkov, bývalý klášter cisterciaček Vallis S. Mariae), SPFFBU F 34 – 36, 183 – 204.
Kuthan, J. 1994, Česká architektura v době posledních Přemyslovců, 279 – 286.
Oslavany, klášter, terénní dokumentace v archivu Archaia o.p.s..

Mendelova výstavka

16. 06. 2022 – David Merta – zobrazit

Hitem letošního roku je Řehoř Mendel a vše, co s ním souvisí. Má totiž dvousetleté výročí. Neposmívám se. To ani náhodou. I když se přiznám, celá akce mně připadala směšná… Tak už o otci dědičnosti, jako vědy víme takřka vše... Mendelova výstavka

16. 06. 20225.etapa záchranného výzkumu na Vlněně v Brně a pozvánka na komentovanou prohlídku

16. 06. 2022Mnich, nebo rytíř?

25. 04. 2022SZ Lysice a záchranný archeologický výzkum

22. 04. 2022Svratecký náhon aneb brněnské Benátky

19. 04. 2022Rekonstrukce Mendlova náměstí

07. 04. 2022Ďáblovi pacholci a stopy po nich

07. 04. 2022Nález hypokausta v želivském klášteře

20. 02. 2022Mizející středověká hradba ve Veselí nad Moravou

20. 02. 2022Archeologický výzkum v Jihlavě Masarykovo nám. 21