Oslavany

V souvislosti s postupnou rekonstrukcí kláštera v Oslavanech upozornil R. Procházka, že je otlučená omítka v prostoru zámeckého nádvoří, které z východní strany uzavírá komplex budov bývalého kláštera cisterciaček. Vzhledem k dlouhodobějšímu zájmu o tuto památku se společnost rozhodla stávající stav zdokumentovat.
Klášter cisterciaček u kostela Panny Marie byl založen roku 1225, kostel pak byl vysvěcen roku 1228, výstavba prvotního areálu byla ukončena před polovinou 13. století. Na počátku 15. století byly budovy poškozeny povodní a posléze i válečnými událostmi. Roku 1526 řádové sestry přešly do kláštera na Starém Brně. Areál byl Volfem Krajířem z Krajku a poté Kryštofem z Althanu přestavěn na renesanční zámek, který vytvořil i dnešní 1. nádvoří. Zámek, respektive fasády byly upraveny klasicistně. Po válce zůstal důsledkem pozemkové reformy v podstatě opuštěn (Kuthan 1994, 279; Kuča 2000, 755).
V areálu kláštera se závěru 80. let minulého století uskutečnil stavebněhistorický průzkum D. Černouškové a P. Borského, který byl částečně doplněn i o zjišťovací archeologickou sondáž (Borský 1993).
Pracovníci společnosti Archaia Brno o.p.s. provedli video a fotografickou dokumentaci 1. nádvoří, kresebně a písemně pak byla dokumentována západní vnější zeď kvadratury v přízemí. Dokumentované zdivo patřilo k první stavební fázi kláštera, byla v něm mimo jiné architektonické prvky mladších fází rozpoznána čtyři románská střílnovitá okénka.


Literatura:

Borský, P. 1993, Výzkum románské architektury na Moravě VI (Oslavany okr. Brno – venkov, bývalý klášter cisterciaček Vallis S. Mariae), SPFFBU F 34 – 36, 183 – 204.
Kuthan, J. 1994, Česká architektura v době posledních Přemyslovců, 279 – 286.
Oslavany, klášter, terénní dokumentace v archivu Archaia o.p.s..

Cornštejn

18. 02. 2021 – Miroslav Dejmal – Jakub Šimík – zobrazit

Na podzim jsme při našich cestách do Podyjí nemohli vynechat ani Cornštejn. Sice jsme pouze vypomáhali Jihomoravskému muzeu ve Znojmě, ale i tak jsme hrad rádi odborně navštívili... Cornštejn

18. 02. 2021Hrob z doby bronzové

18. 02. 2021Obilní jámy z doby bronzové na ulici Hvězdová v Brně

18. 02. 2021Vranov

02. 02. 2021Bítov

11. 01. 2021První objevy nového roku...

23. 12. 2020KDE SE VZAL VÁNOČNÍ STROMEK?

22. 12. 2020Co se letos dělo v podzemí pod Solniční ulicí?

15. 12. 2020Pod úkrytom hmly

08. 12. 2020Zimní výzkum na tzv. Římském náměstí v Brně