Prostor u nemocnice Milosrdných bratří v Brně

Archeologický výzkum v prostoru nemocnice u Milosrdných bratří v Brně na Polní ulici.

V místě budoucího pavilonu akutní medicíny Nemocnice Milosrdných bratří v Brně na Polní ulici provádí od října r. 2002 pracovníci společnosti Archaia Brno o.p.s. záchranný archeologický výzkum. Blízké okolí lokality bylo v nedávné minulosti několikrát archeologicky zkoumáno, nikdy ovšem na tak rozsáhlé ploše. Proto zde byly očekávány pravěké, raně i vrcholně středověké nálezy předcházející výstavbě barokního konventu (1749).

Nejstarší osídlení bylo zjištěno z období středního a pozdního paleolitu (starší doby kamenné). Z tohoto období pochází kromě štípané kamenné industrie také mamutí stolička. Poté byla lokalita osídlena v neolitu (mladší době kamenné, 6 000 - 4500 př. n. l.) lidem kultury s lineární keramikou a kultury s moravskou malovanou keramikou. Další sídliště existovalo na lokalitě ve starší době železné (800 př. n. l.). Z tohoto období pochází především část zahloubené obytné stavby, tzv. zemnice.

Následovalo až raně středověké a vrcholně středověké osídlení. Nezávažnějším objevem z tohoto období je velkomoravské pohřebiště z 9. století. Z celé lokality je známo celkem 12 hrobů, většinou dětských. Byly vybaveny bronzovými náušnicemi, noži, skleněnými gombíky a náhrdelníkem. Výzkum pravděpodobně doložil i sporadické velkomoravské sídlištní nálezy, které z lokality dosud nebyly známy. Z období mladohradištního (11. - 12. století) a z počátku 13. století jsou zajímavé především pozůstatky pecí a předpecních jam, v jejichž zásypech byla nalezena železná struska, což na lokalitě dokládá železářskou výrobu.

Velmi cenný je nález téměř celé suterénní prostory dřevohliněného domu. Podle nálezů keramiky z její výplně lze zánik stavby datovat na konec 13. století nebo do 1. poloviny 14. století. Stavba patrně náležela k sídlištnímu okrsku kostela sv. Václava (zbourán r. 1784), který se nacházel o něco jižněji, proti ústí ulice Vinohrady. Severně od suterénu byly pak zachyceny vrcholně středověké zásobní jámy na obilí.

Z novověkého období výzkum doložil kromě parkových úprav, základových zdí prozatím nejasné funkce a inženýrských sítí především okraj hřbitova souvisejícího s barokním konventem Milosrdných bratří. Tento hřbitov byl, podobně jako jiné hřbitovy a sakrální stavby na území Starého Brna, zrušen za josefínských reforem v 80. letech 18. století.

Vedoucí výzkumu:
Mgr. Dana Zapletalová

Cornštejn

18. 02. 2021 – Miroslav Dejmal – Jakub Šimík – zobrazit

Na podzim jsme při našich cestách do Podyjí nemohli vynechat ani Cornštejn. Sice jsme pouze vypomáhali Jihomoravskému muzeu ve Znojmě, ale i tak jsme hrad rádi odborně navštívili... Cornštejn

18. 02. 2021Hrob z doby bronzové

18. 02. 2021Obilní jámy z doby bronzové na ulici Hvězdová v Brně

18. 02. 2021Vranov

02. 02. 2021Bítov

11. 01. 2021První objevy nového roku...

23. 12. 2020KDE SE VZAL VÁNOČNÍ STROMEK?

22. 12. 2020Co se letos dělo v podzemí pod Solniční ulicí?

15. 12. 2020Pod úkrytom hmly

08. 12. 2020Zimní výzkum na tzv. Římském náměstí v Brně