Prostor u nemocnice Milosrdných bratří v Brně

Archeologický výzkum v prostoru nemocnice u Milosrdných bratří v Brně na Polní ulici.

V místě budoucího pavilonu akutní medicíny Nemocnice Milosrdných bratří v Brně na Polní ulici provádí od října r. 2002 pracovníci společnosti Archaia Brno o.p.s. záchranný archeologický výzkum. Blízké okolí lokality bylo v nedávné minulosti několikrát archeologicky zkoumáno, nikdy ovšem na tak rozsáhlé ploše. Proto zde byly očekávány pravěké, raně i vrcholně středověké nálezy předcházející výstavbě barokního konventu (1749).

Nejstarší osídlení bylo zjištěno z období středního a pozdního paleolitu (starší doby kamenné). Z tohoto období pochází kromě štípané kamenné industrie také mamutí stolička. Poté byla lokalita osídlena v neolitu (mladší době kamenné, 6 000 - 4500 př. n. l.) lidem kultury s lineární keramikou a kultury s moravskou malovanou keramikou. Další sídliště existovalo na lokalitě ve starší době železné (800 př. n. l.). Z tohoto období pochází především část zahloubené obytné stavby, tzv. zemnice.

Následovalo až raně středověké a vrcholně středověké osídlení. Nezávažnějším objevem z tohoto období je velkomoravské pohřebiště z 9. století. Z celé lokality je známo celkem 12 hrobů, většinou dětských. Byly vybaveny bronzovými náušnicemi, noži, skleněnými gombíky a náhrdelníkem. Výzkum pravděpodobně doložil i sporadické velkomoravské sídlištní nálezy, které z lokality dosud nebyly známy. Z období mladohradištního (11. - 12. století) a z počátku 13. století jsou zajímavé především pozůstatky pecí a předpecních jam, v jejichž zásypech byla nalezena železná struska, což na lokalitě dokládá železářskou výrobu.

Velmi cenný je nález téměř celé suterénní prostory dřevohliněného domu. Podle nálezů keramiky z její výplně lze zánik stavby datovat na konec 13. století nebo do 1. poloviny 14. století. Stavba patrně náležela k sídlištnímu okrsku kostela sv. Václava (zbourán r. 1784), který se nacházel o něco jižněji, proti ústí ulice Vinohrady. Severně od suterénu byly pak zachyceny vrcholně středověké zásobní jámy na obilí.

Z novověkého období výzkum doložil kromě parkových úprav, základových zdí prozatím nejasné funkce a inženýrských sítí především okraj hřbitova souvisejícího s barokním konventem Milosrdných bratří. Tento hřbitov byl, podobně jako jiné hřbitovy a sakrální stavby na území Starého Brna, zrušen za josefínských reforem v 80. letech 18. století.

Vedoucí výzkumu:
Mgr. Dana Zapletalová

Parovod, který přetnul neznámý příkop na Polní...

02. 04. 2020 – Róbert Antal – zobrazit

Už dlhšiu dobu vykonávame archeologický dohľad nad rekonštrukciami parovodov v Brne, ktoré sú v réžii Teplárny Brno (viac info o celom projekte na https://www... Parovod, který přetnul neznámý příkop na Polní...

31. 03. 2020Brusle a bruslení

30. 03. 2020Pokračující práce v Louce...

27. 03. 2020SKLO, LUXUS a EPIDEMIE – reakce na epidemii moru v Evropě v polovině 14. století

26. 03. 2020Stále na Krumlovském zámku…

21. 03. 2020Jaro je tu

17. 03. 2020Archeologický výzkum na brněnských Nových Sadech...

09. 03. 2020Lodičky

06. 03. 2020GUMOVÁ BOTA Z WIMPASSINGU

02. 03. 2020Nové objevy v Břeclavi