Mečová 8 PV

V souvislosti s hloubením výkopu nové výtahové šachty a celkové rekonstrukci domu Mečová č. 8 se v roce 2001 uskutečnil záchranný archeologický výzkum.
Sledovaná plocha výzkumu se nachází v k.ú. Město – Brno, na východním okraji domovního bloku Velký špalíček, který se rozkládá v západní části historického jádra města Brna. Lokalita leží na spojnici Zelného trhu a Dominikánského náměstí.
Geomorfologicky se lokalita nachází na mírném, k východu skloněném, svahu směřujícím k vodoteči Ponávky. Geologické podloží je zde tvořeno půdním černozemním horizontem, který nasedal na kvartérní sprašové návěje a sprašové hlíny. Pod těmito hlínami se nachází mocná štěrková a písková terasa patrně z období miocénu. Nejvyšší nadmořská výška zkoumané plochy je přibližně 225 m n. m.
Současný název dostala ulice podle zbrojnice, která stávala na rohu ulice a vedle městské šatlavy v zadním traktu Staré radnice, jenž tvořila část východní strany ulice. Ve 14. století se ulice v pramenech označovala jako retro Consistorum, Hinter dem Rathaus, tedy Za radnicí. Ve století 15. pak platea Sutorum – Ševcovská, ve století 18. Obere Rathausgasse (Horní radnická, v roce 1839 Hintere Rathausgasse, Zadní radnická, také byl používán název Rathauská (Flodrová 1996, 147). Dům č. 8 v Mečové ulici je situován v prostoru, jenž ve středověku přináležel městské čtvrti, která se nazývala Brněnská (Quartale Brunnense) (Vičar 1996, 242-283 + přílohy).
Plocha, na níž dům stojí, byla ještě v polovině 14. století součástí jedné velké parcely, která pravděpodobně zabírala celý roh domovního bloku vytyčený ulicemi Mečovou a Starobrněnskou (Vičar 1996, 242-283 + přílohy). K rozparcelování a tedy i vzniku vlastního domu č. 8 došlo až později. Dům samotný byl vystavěn někdy po roce 1450. Toto datum by potvrzovaly i dosud nepublikované výsledky dendrochronologických analýz dřevěných konstrukčních prvků. V roce 1554 byl dům rozdělen na dva samostatné objekty, jež se dostaly do společného vlastnictví. Později byly oba domy opět spojeny v jeden. Sklepy pod objektem pocházejí pravděpodobně z období renesance, sklep zabíhající pod ulici Mečovou je barokní (Brno. Historická mapa podzemí. 2001) (Vičar 1996, 242-283 + přílohy).
Na dům byly zpracovány dva stavebně-historické průzkumy, starší Liborem Hanákem v roce 1983, novější pak Janem O. Eliášem koncem 90. let minulého století (Hanák 1983, 137 – 144; Koběrská 1986, 183 184; Eliáš 2000).
Při stavebních úpravách byly dohledovány vyklízecí práce při vyklízení zásypů kleneb v patře a přízemí. Stěžejním úkolem byla dokumentace, respektive preparace archeologických situací, které byly očekávány v prostoru po odstraněném schodišti do sklepů a při snižování podlahy sklepů samotných.
Při dohledu (byť sporadickém) nad vyklízením zásypů kleneb byl získán vzorek keramiky, kterou lze dle typického charakteru datovat do druhé poloviny 16. století. V rámci vyklízení zásypů kleneb byla v přízemí obnažena zeď uzavírající stavbu z jižní strany. Zdivo bylo kamenné, zděné na oranžovou maltu. Nepochybně se jedná o zeď rozdělující parcely, respektive o zdivo náležící zděnému jádru z konce 13. století, které se v reliktu doposud nachází na sousední parcele, pod novostavbou C & A. Tato zeď by pak významnou měrou zasáhla do teorií k původní orientaci domu (Procházka 2000, 39, 82 – 84; Hanák 1981, 145 – 165; Borský - Černoušková 1997; Samek 1993, 104; Merta 2001, 44 – 45).
Výzkumem doprovázejícím snižování podlahy sklepa pod jižní polovinou domu bylo dokumentováno několik horizontů podlah (ty byly odtěženy) rámcově datovaných od období baroka výše. Podlahy byly nezpevněné, většinou je představovala pouze tenká nášlapová vrstvička, na které se ukládal uhlíkatý prach apod.
V severozápadní koutě sklepa, po odstranění schodiště, byl zachycen relikt odpadní jímky. Jednalo se o původně kruhovou jámu o průměru 1,2 m, dosahující hloubky větší než 4,0 m (po tuto úroveň byl objekt zkoumán). Jímka byla částečně odtěžena již při budování severního sklepa. Z výplně objektu pochází reprezentativní soubor kuchyňské keramiky z období kolem poloviny 15. století. Mezi nálezy patří mimo jiné železný klíč, nádobkový kamnový kachel a velké množství železných strusek dokládající kovářské aktivity v blízkém okolí jímky. Jak vyplývá z datace nálezového souboru, odpadní jímka zanikla někdy po polovině 15. století, což je v souladu s výstavbou domu.
Rozsahem nevelký záchranný archeologický výzkum přinesl poměrně zásadní informace k období těsně před výstavbou hrázděného domu. Nelze opominout ani upřesnění stavebního horizontu sklepních prostor. Výzkum významným způsobem doplnil i poznatky týkající se zděného jádra domu ze závěru 13. století, který se nachází na sousední parcele domu Starobrněnská č. 2-4.

Literatura a prameny
Borský, P. - Černoušková D. 1997, Objekt Starobrněnská 2/4 - Mečová 10 v bloku tzv. Velkého špalíčku v Brně (stavebně historický průzkum).
Eliáš, J. O. 1998, Mečová ul. Č. 8, stavebně – historický průzkum.
Flodrová, M. 1996, Brněnské ulice a vývoj jejich názvů od 13. století po dnešek, s. 147.
Hanák, L. 1983, Brno, stavebně-historický průzkum podzemí – blok 18, s. 137 – 144,
Merta, D. 2001, Nejstarší měšťanská kamenná architektura v Brně, Průzkumy památek 2/II 2001, s. 44 – 45.
Merta, D. 2002, Mečová 8, Nálezová zpráva č.j. 46/02 v archivu Archaia Brno o.p.s.
Procházka, R. 2000, Zrod středověkého města na příkladu Brna, ArchMed 2, 2000, s. 39, 82 – 84.
Samek, B. 1993, Věžové domy v Brně, Brno v minulosti a dnes 1993, 104 n.
Vičar, O. 1965, Místopis Brna v polovici 14. století. (Prostor uvnitř městských hradeb), Brno v minulosti a dnes 7, 1965, 242-283 + přílohy.
Zatloukal, R. 1997, Ulice Starobrněnská 10, PV 39 (1995-1996), s. 386.

Jací byli novověcí obyvatelé Veselí nad Moravou?

20. 10. 2023 – Michala Přibylová–Kristýna Kuklová–Jakub Šimík–Martin Fojtík – zobrazit

Při rekonstrukci vozovky I/54 a I/55 ve Veselí nad Moravou byl prozkoumán hřbitov kolem kostela Panny Marie. Během šesti týdnů bylo vyzvednuto celkem 525 pohřbů... Jací byli novověcí obyvatelé Veselí nad Moravou?

20. 10. 2023Archeologický výzkum na Pernštejně 2023

20. 10. 2023Tomografická analýza odhalila podobu razidla z nálezu v Jihlavě

20. 10. 2023Starobrněnský haltýř

07. 04. 2023Ve stínu hradeb (Ivančice)

07. 04. 2023Archeologie na ulici Spolková v Brně

07. 04. 2023Ohlédnutí za archeologií při rekonstrukci Mendlova náměstí v Brně

12. 02. 2023Zpracování nálezů z novověké jímky ze zámku v Červené Řečici

12. 02. 2023Mendelova podpora archeologie

13. 11. 2022Středověká hrnčířská pec v Černovicích (okr. Pelhřimov)