Kolektor Opuštěná - Spálená

Archeologický výzkum při výstavbě sekundárního kolektoru Opuštěná - Spálená

V souvislosti s výstavbou kolektoru probíhal během celého roku 2002 záchranný archeologický výzkum. Prováděla ho Archaia Brno o.p.s. Pracovalo se na úsecích při ulicích Opuštěná a Trnitá, na Dornychu a na ulici Úzké a Spálené, kde výzkum navázal na akci z předešlého roku.

Plocha archeologického výzkumu je součástí oblasti rozkládající se jižně od historického centra města Brna, o které nás zpravují středověké písemné prameny dá se říci jen kusým způsobem. Pro starší období je pak toto území v podstatě velkou neznámou. Dosud hádankou je vývoj a topografie tohoto prostoru především z pohledu určení přesného toku zdejších vodotečí a jejich případných ramen a následného vymezení ploch osídlených v jednotlivých etapách dějin. Jasno do této otázky může vnést jen bedlivě a systematicky prováděné archeologické sledování jmenované oblasti. Předmětný archeologický výzkum poměrně významným způsobem doplnil mapu známých (archeologicky zkoumaných) bodů v inkriminovaném prostoru.

Nejzajímavější objevy byly učiněny přibližně v prostoru Dornychu a ulice Spálené. Výzkum zde rozšířil poznatky, které přinesla už loňská sezóna. Opět potvrdil, že dané území je jednou z nejvýznamnějších archeologických lokalit v brněnské kotlině. V podstatě unikátní je i zjištění, že poměrně rozsáhlé plochy archeologického terénu jsou zde nenarušeny mladšími zásahy. Nejstarší zkoumané relikty osídlení prostoru pocházejí už z pravěké éry, konkrétně z údobí 1300 až přibližně 100 před Kristem. Podle archeologické terminologie se jedná o mladší dobu bronzovou a starší a mladší dobu železnou. Sídelně atraktivní se daný prostor zdál i našim slovanským předkům, kteří se tu usadily nejpozději v 8. století. Archeologický výzkum prokázal, že osídlení se tu pak více či méně kontinuálně vyvíjelo až do dnešních dnů. Intenzita osídlení se výrazně zvýšila především ve 13. stoletím. Objeveny byly mimo jiné pozůstatky předměstské zástavby, reprezentované dřevohliněnými domy, dvě studny, výrobní objekt a také pozůstatek zděné

vedoucí výzkumu:
Mgr. Antonín Zůbek

Cornštejn

18. 02. 2021 – Miroslav Dejmal – Jakub Šimík – zobrazit

Na podzim jsme při našich cestách do Podyjí nemohli vynechat ani Cornštejn. Sice jsme pouze vypomáhali Jihomoravskému muzeu ve Znojmě, ale i tak jsme hrad rádi odborně navštívili... Cornštejn

18. 02. 2021Hrob z doby bronzové

18. 02. 2021Obilní jámy z doby bronzové na ulici Hvězdová v Brně

18. 02. 2021Vranov

02. 02. 2021Bítov

11. 01. 2021První objevy nového roku...

23. 12. 2020KDE SE VZAL VÁNOČNÍ STROMEK?

22. 12. 2020Co se letos dělo v podzemí pod Solniční ulicí?

15. 12. 2020Pod úkrytom hmly

08. 12. 2020Zimní výzkum na tzv. Římském náměstí v Brně