JME Lidická 36

V souvislosti s rekonstrukcí a přestavbou objektu Lidická č. 36 se uskutečnil v lednu 2002 archeologický dohled.
V prostoru ulice Lidické se nachází i jedno z nemnoha nalezišť fosilní fauny v Brně (Dřímal 1969, 19). Nejstarší lidskou činnost z nejbližšího okolí pak dokládají jednotlivé nálezy, pozůstatky sídlišť z období halštatu (kolem 800 př. nl.) (Hálová – Jahodová 1947, 16). Již od období vrcholného středověku se v těchto místech nacházelo předměstí Brna zvané „Nová ulice“. První písemná zpráva vztahující se k lokalitě pochází z roku 1258. Další historický pramen, který se k tomuto místu váže pochází z roku 1336. Roku 1428 při pokusu hejtmana Velka Koudelníka z Březnice dobýt Brno se rozkládalo někde v prostoru Nové ulice sirotčí ležení (Dřímal 1969, 97 – 98, Kafka 1998, 136). Prameny ze 16. století pak přináší k roku 1544 zmínku o výstavbě městského vodovodu vedoucího z Králova Pole prostorem Nové ulice na Dolní trh (Náměstí svobody), roku 1548 pak dává herburský klášter městu do zástavy spolu s jiným svým majetkem i pravou část Nové ulice (Hálová – Jahodová 1947, 116; Dřímal 1968, 132) a k roku 1569 se vztahuje zpráva o založení hospody v těchto místech Janem Munkou z Ivančic (Dřímal 1969, 112). Roku 1623 sibiňský kníže Gábor Bethlen vypálil brněnská předměstí (Kuča 2000, 79). Tento čin předznamenal následující události spadající do období Třicetileté války, respektive k roku 1645, kdy Brno obléhali Švédi a kdy zcela nepochybně došlo k opětovnému vypálení všech brněnských předměstí.
Na konci 18. století se v důsledku zvýšení počtu dělníků pracujících v dílnách a manufakturách pracujících v lokalitě začala rozrůstat i zástavba (Dřímal 1969, 186). V roce 1780 žilo ve Velké nové 365 z celkového počtu 13 907 obyvatel v Brně (Dřímal 1969, 187). Roku 1880 byl postaven dům Samohrdův, dřívější Západomoravské elektrárny (Hálová – Jahodová 1947, 318), dnes budova JME.
Geomorfologicky se zkoumaný prostor nachází na mírném svahu, který pozvolna klesá východním směrem k vodoteči Ponávky. Geologické podloží svahu je tvořeno kvartérní sprašovou návějí. Zachycen byl i černozemní půdní typ mocný 0,2 – 0,3 m.
Terénní výzkum se omezil na dokumentaci profilů ve výkopu (situovaném ve spojovacím traktu) spojenou se vzorkováním zjištěných archeologických situací.
Sloupcový profil P 1dokumentovaný na východní stěně výkopu zachytil sprašové podloží, na něj nasedající černozemní půdní typ a homogenní souvrství pravděpodobně splachového původu datované ojedinělými nálezy fragmentů keramiky do novověku. Nad ním pak následovaly recentní vrstvy planýrek a stavebních sutí, profil P 2 dokumentovaný na západní stěně výkopu zachytil totožnou situaci, pouze zrcadlově obrácenou. Archeologické podloží představuje spraš, jejíž povrch byl zachycen na východní i západní straně stavební jámy. Na něj nasedá černozemní horizont a splachová souvrství rámcově datované do novověku. Nejmarkantnější pozůstatky antropogenní činnosti představují planýrky doprovázející stavbu domu z 80. let 19. století a dorovnávání svahu k Ponávce (Hálová – Jahodová 1971, 51).
Výzkumem nebyly zachyceny žádné stopy historických událostí nastíněných výše.


Literatura:

Dřímal, J.1969, Dějiny města Brna I.
Hálová, – Jahodová C. 1947, Brno, stavební a umělecký vývoj města.
Kafka, F. 1998, Poslední Lucemburk na českém trůně, Praha 1998, 136.
Kuča, K. 2000, Brno, vývoj města, předměstí a připojených vesnic.
Hálová – Jahodová, C. 1971, Brno, dílo přírody, člověka a dějin.

Přípravy na plošné archeologické výzkumy před zahájením stavby obchvatu Havlíčkova Brodu

04. 04. 2020 – Jakub Těsnohlídek a kol. – zobrazit

S příchodem jara jsme ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod a ÚAM FF MU zahájili přípravné práce před zahájením archeologického výzkumu na stavbě jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu... Přípravy na plošné archeologické výzkumy před zahájením stavby obchvatu Havlíčkova Brodu

03. 04. 2020Historie košíkářství

02. 04. 2020Parovod, který přetnul neznámý příkop na Polní...

31. 03. 2020Brusle a bruslení

30. 03. 2020Pokračující práce v Louce...

27. 03. 2020SKLO, LUXUS a EPIDEMIE – reakce na epidemii moru v Evropě v polovině 14. století

26. 03. 2020Stále na Krumlovském zámku…

21. 03. 2020Jaro je tu

17. 03. 2020Archeologický výzkum na brněnských Nových Sadech...

09. 03. 2020Lodičky