Expedice "Praha - Hostivař"


Naše organizace se v minulém roce skrze pracoviště „Expedice“ podílela kromě megavýzkumu na Náměstí Republiky nově také na realizaci výzkumu v Praze – Hostivaři, Záběhlicích. Jednalo se o předstihový záchranný výzkum před výstavbou bytového komplexu Nové Zahradní Město. Akci zastřešovala naše sesterská organizace Archaia Praha o.p.s., přičemž jsme se rozhodující měrou podíleli na metodické a logistické přípravě projektu i na vlastním vedení výzkumu. Supervizorem projektu byl vedoucí pracoviště „Expedice“ Mgr. Peter Kováčik, vedoucími asistenty výzkumu byli postupně Miroslav Maixner, Mikuláš Schön a Jitka Sottnerová, na vedení se dále podíleli Petra Veselá a David Polcar. Na přípravě projektu a na řešení dalších úkolů intenzívně spolupracovali zejména Mgr. Vojtěch Kašpar, PhDr. Lubor Smejtek, RNDr. Jan Zavřel, Mgr. Petr Kočár, Jan Jeřáb a Jan Poledne.

Úrodné údolí Botiče lákalo odedávna naše předky k osídlení. Svědčí o tom také řada poloh s doklady pravěkého osídlení na katastru dnešní Hostivaře. K nejvýznamnějším patří poloha „Mezi potoky“ se stopami osídlení z mladší i pozdní doby kamenné, z doby bronzové a z mladší doby železné. Významnou roli hrálo v pravěku také Hostivařské hradiště s nálezy ze starší doby železné a slovanské.

K těmto dvou významným lokalitám se právě v poslední době řadí lokalita při Švehlově ulici, k níž se sice vázaly asi 100 let staré zprávy o archeologických nálezech, její význam však objasnily především dva velké plošné výzkumy, provedené zde v posledních letech. V roce 1999 na místě dnešního Intersparu byl realizován záchranný archeologický výzkum, který odkryl pozůstatky mladobronzového sídliště, patřícího ke kultuře knovízské. Sídliště, situované v ideální poloze na mírném jižním svahu nad řekou, sestávalo z obytného areálu, ve kterém nadzemní sloupové stavby provázely ohniště, obilné jámy, sklípky a jiné objekty. Obytnou část obklopoval výrobní areál, který tvořily zejména velké kupolovité hliněné pece, sloužící patrně k potravinářským účelům. Významným přínosem především po metodické stránce bylo doložení existence cca 0,1-0,8 m mocné neporušené soudobé pravěké kulturní vrstvy na lokalitě, která byla zkoumána dle možností stratigraficky, tj. po přirozených úrovních.
Z reprezentativních nálezů můžeme vzpomenout alespoň depot hliněných závaží tkalcovského stavu, bronzové šipky luků, keramické koflíky s ouškem, keramické okříny, hojný výskyt lovné zvěře a unikátní doklad semínka šlechtěné vinné révy.

Naše poznání o lokalitě při ulici Švehlova pak výrazně obohacuje současný záchranný archeologický výzkum prováděný při výstavbě bytového komplexu „Nové Zahradní Město“, který plošně navazuje na výzkum Intersparu. Výzkum probíhá etapovitě na ploše cca 250 x 350 m, a ukončení jeho terénní části se předpokládá na podzim roku 2005. Situace je zde velice podobná situaci vedle, objekty a kulturní vrstvy však náleží jinému období pravěku. Při výzkumu byl odkryt zahloubený objekt patřící již neolitické kultuře s vypíchanou keramikou (cca 5000-4500 let před Kristem), dále několik objektů knovízské kultury z období mladší a doby bronzové (cca 1200-1000 před Kristem), většina nálezů však náleží kultuře bylanské z období halštatu – tj. starší doby železné (cca 750-500 před Kristem). Za nejzajímavější na tomto výzkumu lze považovat odkryv oválného (cca 100 x 150 m), plotem ohrazeného areálu, uvnitř kterého se nacházely pozůstatky cca 10 obdélných sloupových staveb. Dále byly na lokalitě objeveny také sloupové stavby jednotlivě ohrazené plotem, pak různé další zahloubené objekty a ve třech případech také pozůstatky hliněných, zřejmě kupolovitých pecí. Mimoto se na lokalitě podařilo odkrýt ještě několik dalších podélných zahloubených struktur, palisádového charakteru, opět však indikující spíše subtilnější ploty než silné palisády. V současné době se výzkum soustřeďuje do nejzajímavější a nejzachovalejší části lokality, kde lze podle zjišťovacích sond očekávat zahloubené obytné objekty – tzv. zemnice, obilnicové jámy, otopná zařízení, velké hliníky apod.

Kontakt: pkovacik@archaiabrno.cz

Okrytá pravěká pec

Plavení odebraných vzorků zásypů

KERAMICKÉ PECE TROCHU JINÉ NEŽ ZNÁME… Dům hrnčíře v Magyarszombatfa, Maďarsko

06. 04. 2020 – David Merta-Gabriela Stögerová – zobrazit

V angličtině Pottery House, zde Fazekasház, tedy dům hrnčíře. V maďarském Magyarszombatfa se jedná o dům s doškovou střechou postavený v roce 1790. Stavení bylo domovem hrnčíře Jánose Cseke, který zemřel v roce 1922... KERAMICKÉ PECE TROCHU JINÉ NEŽ ZNÁME… Dům hrnčíře v Magyarszombatfa, Maďarsko

04. 04. 2020Přípravy na plošné archeologické výzkumy před zahájením stavby obchvatu Havlíčkova Brodu

03. 04. 2020Historie košíkářství

02. 04. 2020Parovod, který přetnul neznámý příkop na Polní...

31. 03. 2020Brusle a bruslení

30. 03. 2020Pokračující práce v Louce...

27. 03. 2020SKLO, LUXUS a EPIDEMIE – reakce na epidemii moru v Evropě v polovině 14. století

26. 03. 2020Stále na Krumlovském zámku…

21. 03. 2020Jaro je tu

17. 03. 2020Archeologický výzkum na brněnských Nových Sadech...