Europa Subterranea Freiberg 2010

Petr Hrubý

Pokud jde o dějiny rudného hornictví, asi není třeba představovat saské město Freiberg, které je s hornictvím spojeno od svých počátků (tedy ve 12. stol.) až do 20. století bytostně. Freiberg je dnes příjemné město se 40 tis. obyvateli a přestože je na pohled patrné, že jde o průmyslovou lokalitu, město samotné dýchalo jistou provinční a klidnou atmosférou, což je nesporně kladný vjem. Zákoutí středověkého města nám svou architekturou, komposicí ale i onou atmosférou připomenou nejvíce Kutnou Horu. Snad i proto si malá a u nás zatím spíše málo známá společnost Institut Europa Subterranea Freiberg vybrala za místo konání své již páté mezinárodní konference. Symposium se konalo ve více než příhodném prostředí někdejšího dolu (nyní přístupný pro veřejnost) Reiche Zeche, kde sídlí zároveň část zdejší Vysoké školy báňské (TU Bergakademie Freiberg).
Počet účastníků konference ale i sál lze spíše označit jako menší až rodinné prostředí, což bylo sice určitým překvapením, nicméně zároveň byl jednoznačně ku prospěchu věci. Menší počet referujících umožňoval totiž delší přednes každého jednoho příspěvku, včetně následující diskuse, aniž by vznikal stres ze skluzu a nedodržení programu, což ostatně každý, kdo kdy konference pořádal, velmi dobře zná. Šlo o konferenci mezinárodní (referující byli z Německa, Nizozemí, Velké Británie, Česka a Itálie) a tak jednacími jazyky byla Angličtina a Němčina. V tomto ohledu považuji za jistý organizační nedostatek, že německy znějící referáty byly konsekutivně (tj. nahlas vždy po několika větách) tlumočeny do angličtiny pro ty, kteří německy nerozuměli. Při konferenčním poplatku 120,- EUR by jistě šlo zařídit simultánní tlumočení, které nepůsobí na celkovou plynulost daného referátu i celkového jednání tolik rušivě.
Témata referátů se pohybovala v širokém spektru, stejně tak i studovaná období: od těžby pískovců a křídy v době římské až po důlní stroje 18.-19. století. Jako archeolog oceňuji především presentace metodiky měření a dokumentace podzemních prostor či povrchových tvarů, nebo výsledky analýz korelace středověkého osídlení či obecně struktury středověké krajiny a rudního hornictví na příkladu jednoho mikroregionu ve Walesu. Vyvrcholením programu referátů byla alespoň pro mne presentace výsledků výzkumu a dokumentace dolů z 12.-13. století v nedalekém městečku Dippoldiswalde, kde kolegové ze saského Zemského úřadu pro archeologii a památkovou péči již dva roky zkoumají, dokumentují, skenují a následně analysují nejen prostory samotné, ale i výdřevy, dřevěné náčiní a pod.
Na vysoké úrovni nicméně byla exkurse do dolů, kam se sfáralo v několika skupinách a kde bylo možno vybrat si tématicky podle zájmu ze tří tras. Přes výraznou fysickou náročnost považuji prohlídku středověkých a raně novověkých prací i z hlediska odborného komentáře kolegy Stephana Adlunga za více než na úrovni. Jiným aspektem je vydání konferenčního sborníku. Jeho příprava se konala od podzimu 2009 a tak jeho předání bylo možné již při vlastní konferenci. Další exkurse se konala několik kilometrů za Freibergem u obce Hilbersdorf. Zde se na několika desítkách hektarů, v polích lesích i lukách nachází uskupení povrchových archeologických památek v podobě charakteristických jam s obvaly, pinkových tahů, vyústění zasutých štol, vodních hrází a úvozů a které jsou pozůstatky koncentrovaných hornických, úpravnických a hutnických areálů včetně sídlišť ze středověku až novověku. Je určitě škoda, že tento komplex, byť v Sasku velmi známý, není příliš prozkoumán a ani publikován. Pro dějiny hornictví, jeho šíření a studium hornické kolonizace ve středověku, má podle mého názoru tato lokalita význam více než značný. Nese mimochodem název Rammelsberg, tedy stejně jako onen slavný Rammelsberg nad Goslarem v Harzu. Že byl tento saský Rammelsberg osídlen příchozími z Rammelsbergu goslarského, je prý údajně doloženo listinně. Nu, co dodat...

Glück auf!

5th International Symposium on Archealogical Mining History
podtitul konference „Montanarchäologische Forschung – Interdisziplinäre Methodik“


Program
pátek 21. 05. 2010

do 16.30 příjezd účastníků konference a ubytování
17.00 Zahájení symposia v komplexu Hornického musea a Techbnické university „Reichen Zeche“
17.30 Úvodní tématické video „Befahrungen“ (G. Voigt)
18.30 společná večeře
19.30 – 20.15 J. Kugler (D): "Die verborgenen Maschine – Spurensuche nach einem Meisterwerk in der Alten Mordgrube im Freiberger Revier"
anschließend offener Abend

sobota 22. 05. 2010
8.00 – 8.45 K. Amendt (NL): "The use of gallery profiles in the Limestone quarries of South-Limburg (The Netherlands)
8.45 – 9.30 J. Silvertant (NL): "The Caestert Quarry Project; the Infrastructure of a medieval Bulding Stone Quarry"
9.30 – 9.45 přestávka
9.45 – 10.30 J. Babist (D): „Conventional geological and surface mapping as important prospection tool in mining archaeology”
10.30 – 11.00 M. Straßburger (D): "Spatial archaeologiy of mining landscapes"
11.00 – 11.45 Dr. Ch. Hemker u. V. Scholz (D): "Befunde und Funde zum hochmittelalterlichen Bergbau in Dippoldiswalde"
12.00 – 13.00 společný oběd
13.30 – 17.00 Exkurse: sfárání do dolu Reiche Zeche, prohlídka několika tématických tras (a: současná průmyslová těžba; b: geologické a mineralogické zajímavosti; c: středověk a raný novověk), vyfárání úklonem raženou štolou (nyní větrací) „Alte Elisabethe“.
18.00 společná večeře a následně představení a rozdání konferenčního sborníku, volný společenský večer

neděle 23. 05. 2010
8.30 – 9.15 Claudia Chiappino / Alberto Massimo Maccabruni (IT): “The “Compagnia Delle Miniere/Mining Company”: a multi-disciplinar approach to old and new mining history“
9.15 – 10.00 P. Claughton (GB): "Mining Archeology in Britain: Towards an better understanding"
10.00 – 10.15 přestávka
10.15 – 11.00 P. Hrubý - P. Hejhal - K. Malý: “Cvilínek: Neu entdecktes Bergbauareal des hohen Mittelalters im Erzrevier Pelhrimov im Böhmisch - Mährischen Bergland (Tschechien)“
11.00 – 11.45 R. Werthmann (D): „Chemische Vorgänge bei der Entstehung von Glasuren auf den Ofensteinen experimentell- archäologischer Versuche zur bronzezeitlichen Kupferverhüttung“
12.00 – 13.00 společný oběd
13.00-18.30 Exkurse: přesun autobusem k obci Hilbersdorf a pěší okruh po komplexu hornických památek „Rammelsberg“
19.00 společná večeře a závěr konference

pondělí 24. 05. 2010
od 8.30: dopolední diskusní workshop řízený M. Straßburgerem: „Teaching mining archaeology – But how?“

internetové odkazy
http://www.europa-subterranea.com
http://www.besucherbergwerk-freiberg.de
http://fak6.tu-freiberg.de
http://de.wikipedia.org/wiki/Freiberg
http://mve.energetika.cz/historicketurbiny/schwamkrug.htm

Schwamkrugova turbína před budovou dolu Reiche Zeche. Jeden ze symbolů významu Freiberka pro vývoj hornictví v minulosti.

Pohled na panorama Freiberka se středověkým jádrem z hald u dolu Alte Elisabeth.

Ulice, domy a zákoutí středověkého města Freiberg.

Ulice, domy a zákoutí středověkého města Freiberg.

Ulice, domy a zákoutí středověkého města Freiberg.

Ulice, domy a zákoutí středověkého města Freiberg.

Ulice, domy a zákoutí středověkého města Freiberg.

Ulice, domy a zákoutí středověkého města Freiberg.

Součást středověkého městského opevnění – Donatsturm.

Celkový pohled na původně románský farní kostel sv. Mikuláše.

Jednací aula konference Europa Subterranea 2010.

Konferenční příspěvek kolegů Volkmara Scholze (Sächs. Oberbergamt) a Christiane Hemker (LfA) o objevech středověkých dolů pod Dippoldiswalde.

Konferenční příspěvek kolegy Babista z Německa o konvenčních metodách geologického mapování a měření a jejich přínosu pro výzkum starého hornictví.

Účastníci konference čekají na klec, aby mohli sfárat do podzemí.

Poměrně dlouhá exkurse pozdně středověkým a raně novověkými důlními prostorami. Zde někdejší prostorná kunstšachta s velmi vysokým profilem jako neklamnou známkou usazení vodního kola.

Jedna z mnoha četných chodeb.

Výstup na den se nekonal důlním výtahem, nýbrž po vlastních - úklonem raženou šachtou Alte Elisabeth, která je dnes využívána jako větrací.

Posezení před budovou Reiche Zeche, presentace a do jisté míry i slavnostní předání konferenčního sborníku.

Posezení před budovou Reiche Zeche, presentace a do jisté míry i slavnostní předání konferenčního sborníku.

Polední svačina před exkursí v polesí Rammelsberg za Hilbersrodfem.

Středověký důlní areál s jámami a obvaly v polesí Rammelsberg u Hilbersdorfu.

Jedna z těžebních jam v polesí Rammelsberg u Hilbersdorfu.

Rammelsberg u Hilbersdorfu: propadlá šachta s dochovanou částí původní stěny a vyústěním menší zasuté štoly v hloubce cca 11 m.

Rammelsberg u Hilbersdorfu: propadlá šachta s dochovanou částí původní stěny a vyústěním menší zasuté štoly v hloubce cca 11 m.

Důl Alte Elisabethe (provoz ukončen 1837), celkový pohled.

Důl Alte Elisabethe, hromadné foto účastníků konference při posledním společenském večeru.

Důl Alte Elisabethe, strojovna s parními stroji.

Důl Alte Elisabethe, dřevěná důlní pumpa z doby před průmyslovou revolucí.

Důl Alte Elisabethe, lavice na třídění a roztloukání rudy (Scheidebänke, Scheidearbeit). Demonstrace pracovního postupu.

Důl Alte Elisabethe, lavice na třídění a roztloukání rudy (Scheidebänke, Scheidearbeit). Při třídění velkých kusů užitkové rudy vzniká velké množství odpadu malé granuláže, který ještě rudu obsahuje, ale nelze jej smysluplně třídit ručně. Jedná se zřejmě

Důl Alte Elisabethe, původní nářaďovna v interiéru.

První jarní úroda

21. 03. 2024 – Lenka Sedláčková – zobrazit

Tak nám včera začalo jaro a první letošní úroda celých nádob na sebe nenechala dlouho čekat… Lokalita: Brno, ražba kanalizace na ulici Leitnerova, dvě odpadní jímky z období 14... První jarní úroda

21. 03. 2024Pravěké a raně středověké osídlení ve Veselí nad Moravou

21. 03. 2024Kachel vyobrazením Albrechta II. Habsburského a jeho ženy Alžběty Lucemburské s

21. 03. 2024Objev roku 2022 na Hradišti sv. Hippolyta ve Znojmě!

21. 03. 2024Sondy v zámeckém zahradnictví v Lednici

21. 03. 2024Výzkum na Masné v Brně, překvapení v nivě

20. 10. 2023Jací byli novověcí obyvatelé Veselí nad Moravou?

20. 10. 2023Archeologický výzkum na Pernštejně 2023

20. 10. 2023Tomografická analýza odhalila podobu razidla z nálezu v Jihlavě

20. 10. 2023Starobrněnský haltýř