Brno - Blok 39b

V souvislosti s „projektem sanace brněnského podzemí“ byl v létě 2002 uskutečněn záchranný archeologický výzkum v prostoru Mozartovy ulice. Provedla ho Archaia Brno o.p.s.
Položenými sondami se prokázalo, že dnešní sklon terénu je až výsledkem asanačních prací a nové výstavby na počátku 20. století. Tehdy také byla vytvořena Mozartova ulice. Dříve se zde rozkládala jezuitská kolej, které předcházel klášter augustiniánek Cella Sanctae Mariae, založený roku 1240. Archeologický výzkum byl tedy prováděn v očekávání zisku důležitých informací pro stavební vývoj jmenovaného kláštera a koleje, ale především poznatků o historii prostoru ještě před vlastní výstavbou klášterního komplexu. K té se nám písemné prameny nějakým jasnějším způsobem v podstatě nevyjadřují.
Hlavně v severní části ulice se podařilo narazit na sídlištní pozůstatky ze 13. století, které by podle předběžných vyhodnocení mohly předcházet klášteru. Velkým překvapením byly především relikty kamenného domu. Podle dosavadních poznatků lze usuzovat že byl poměrně rozsáhlý a snad i podsklepený. Toto však ověří až následný archeologický výzkum, který bude na Mozartově ulici probíhat v souvislosti s její rekonstrukcí a budováním nové kanalizace. Většina sond zachytila pozůstatky jezuitské koleje. Jejich vyhodnocení však přinese až komplexnější zpracování. Velmi zajímavým objevem bylo odkrytí zasypaných sklepních prostor severovýchodně presbytáře kostela Nanebevzetí P. Marie. Prozatím však nemohly být sanovány a případně zpřístupněny veřejnosti. Není možné také opominout, že výzkum zachytil ve sprašových návějích jisté indicie, které by v budoucnu mohly vést až k odhalení pozůstatků lidských aktivit v daném prostoru už ze starší doby kamenné.

Cornštejn

18. 02. 2021 – Miroslav Dejmal – Jakub Šimík – zobrazit

Na podzim jsme při našich cestách do Podyjí nemohli vynechat ani Cornštejn. Sice jsme pouze vypomáhali Jihomoravskému muzeu ve Znojmě, ale i tak jsme hrad rádi odborně navštívili... Cornštejn

18. 02. 2021Hrob z doby bronzové

18. 02. 2021Obilní jámy z doby bronzové na ulici Hvězdová v Brně

18. 02. 2021Vranov

02. 02. 2021Bítov

11. 01. 2021První objevy nového roku...

23. 12. 2020KDE SE VZAL VÁNOČNÍ STROMEK?

22. 12. 2020Co se letos dělo v podzemí pod Solniční ulicí?

15. 12. 2020Pod úkrytom hmly

08. 12. 2020Zimní výzkum na tzv. Římském náměstí v Brně