Brno - Blok 39b

V souvislosti s „projektem sanace brněnského podzemí“ byl v létě 2002 uskutečněn záchranný archeologický výzkum v prostoru Mozartovy ulice. Provedla ho Archaia Brno o.p.s.
Položenými sondami se prokázalo, že dnešní sklon terénu je až výsledkem asanačních prací a nové výstavby na počátku 20. století. Tehdy také byla vytvořena Mozartova ulice. Dříve se zde rozkládala jezuitská kolej, které předcházel klášter augustiniánek Cella Sanctae Mariae, založený roku 1240. Archeologický výzkum byl tedy prováděn v očekávání zisku důležitých informací pro stavební vývoj jmenovaného kláštera a koleje, ale především poznatků o historii prostoru ještě před vlastní výstavbou klášterního komplexu. K té se nám písemné prameny nějakým jasnějším způsobem v podstatě nevyjadřují.
Hlavně v severní části ulice se podařilo narazit na sídlištní pozůstatky ze 13. století, které by podle předběžných vyhodnocení mohly předcházet klášteru. Velkým překvapením byly především relikty kamenného domu. Podle dosavadních poznatků lze usuzovat že byl poměrně rozsáhlý a snad i podsklepený. Toto však ověří až následný archeologický výzkum, který bude na Mozartově ulici probíhat v souvislosti s její rekonstrukcí a budováním nové kanalizace. Většina sond zachytila pozůstatky jezuitské koleje. Jejich vyhodnocení však přinese až komplexnější zpracování. Velmi zajímavým objevem bylo odkrytí zasypaných sklepních prostor severovýchodně presbytáře kostela Nanebevzetí P. Marie. Prozatím však nemohly být sanovány a případně zpřístupněny veřejnosti. Není možné také opominout, že výzkum zachytil ve sprašových návějích jisté indicie, které by v budoucnu mohly vést až k odhalení pozůstatků lidských aktivit v daném prostoru už ze starší doby kamenné.

První objevy nového roku...

11. 01. 2021 – Lenka Sedláčková – zobrazit

Po vánočním odpočinku jsme se opět vrátili na tzv. Římské náměstí v Brně, abychom nyní již v hloubce cca -9 m od nynějšího povrchu „dozkoumali“ 4 odpadní jímky... První objevy nového roku...

23. 12. 2020KDE SE VZAL VÁNOČNÍ STROMEK?

22. 12. 2020Co se letos dělo v podzemí pod Solniční ulicí?

15. 12. 2020Pod úkrytom hmly

08. 12. 2020Zimní výzkum na tzv. Římském náměstí v Brně

23. 11. 2020Podzimní výzkum na tzv. Římském náměstí v Brně

19. 11. 2020Pútny odznak

14. 11. 2020JEDEN OSUD MUŽE, JENŽ STÁL NA ŠPATNÉ STRANĚ      

11. 11. 2020Zpráva z médií: „Fantastický objev zapomenutého sklepení na Moravském náměstí v Brně“

09. 11. 2020Poklady pod nohami – nové objavy v srdci Třebíče