Brno - Blok 39b

V souvislosti s „projektem sanace brněnského podzemí“ byl v létě 2002 uskutečněn záchranný archeologický výzkum v prostoru Mozartovy ulice. Provedla ho Archaia Brno o.p.s.
Položenými sondami se prokázalo, že dnešní sklon terénu je až výsledkem asanačních prací a nové výstavby na počátku 20. století. Tehdy také byla vytvořena Mozartova ulice. Dříve se zde rozkládala jezuitská kolej, které předcházel klášter augustiniánek Cella Sanctae Mariae, založený roku 1240. Archeologický výzkum byl tedy prováděn v očekávání zisku důležitých informací pro stavební vývoj jmenovaného kláštera a koleje, ale především poznatků o historii prostoru ještě před vlastní výstavbou klášterního komplexu. K té se nám písemné prameny nějakým jasnějším způsobem v podstatě nevyjadřují.
Hlavně v severní části ulice se podařilo narazit na sídlištní pozůstatky ze 13. století, které by podle předběžných vyhodnocení mohly předcházet klášteru. Velkým překvapením byly především relikty kamenného domu. Podle dosavadních poznatků lze usuzovat že byl poměrně rozsáhlý a snad i podsklepený. Toto však ověří až následný archeologický výzkum, který bude na Mozartově ulici probíhat v souvislosti s její rekonstrukcí a budováním nové kanalizace. Většina sond zachytila pozůstatky jezuitské koleje. Jejich vyhodnocení však přinese až komplexnější zpracování. Velmi zajímavým objevem bylo odkrytí zasypaných sklepních prostor severovýchodně presbytáře kostela Nanebevzetí P. Marie. Prozatím však nemohly být sanovány a případně zpřístupněny veřejnosti. Není možné také opominout, že výzkum zachytil ve sprašových návějích jisté indicie, které by v budoucnu mohly vést až k odhalení pozůstatků lidských aktivit v daném prostoru už ze starší doby kamenné.

Mendelova výstavka

16. 06. 2022 – David Merta – zobrazit

Hitem letošního roku je Řehoř Mendel a vše, co s ním souvisí. Má totiž dvousetleté výročí. Neposmívám se. To ani náhodou. I když se přiznám, celá akce mně připadala směšná… Tak už o otci dědičnosti, jako vědy víme takřka vše... Mendelova výstavka

16. 06. 20225.etapa záchranného výzkumu na Vlněně v Brně a pozvánka na komentovanou prohlídku

16. 06. 2022Mnich, nebo rytíř?

25. 04. 2022SZ Lysice a záchranný archeologický výzkum

22. 04. 2022Svratecký náhon aneb brněnské Benátky

19. 04. 2022Rekonstrukce Mendlova náměstí

07. 04. 2022Ďáblovi pacholci a stopy po nich

07. 04. 2022Nález hypokausta v želivském klášteře

20. 02. 2022Mizející středověká hradba ve Veselí nad Moravou

20. 02. 2022Archeologický výzkum v Jihlavě Masarykovo nám. 21