Výzkum na Masné v Brně, překvapení v nivě

21. 03. 2024 – Miroslav Dejmal – Hynek Zbranek

Naše společnost se zabývá archeologií v Brně již mnoho let, a proto máme většinou již dobrou představu, kde by mohly být zbytky středověkého osídlení a v jaké podobě. Ovšem i tak býváme občas překvapeni. Takovým příkladem byl letní výzkum na staveništi ležícím na rohu Masné a Škrobárenské ulice. Na poměrně hluboce založené stavbě byl výzkum realizován jen ve formě dohledu. To znamená, že archeolog se na stavbě jen občas podle potřeby zastaví a zkontroluje probíhající zemní práce. Staveniště se nachází v blízkosti starého toku Svitavy a po započetí výkopů bylo hned jasné, že celá plocha původně ležela v nivě řeky a zdejší terén je tvořen náplavami. Z mapových ani historických pramenů jsme zde žádné osídlení neočekávali a předpokládat se daly pouze nálezy přinesené zde řekou. Nicméně při jedné kontrolní návštěvě byly pod náplavami v hloubce přibližně dva metry rozpoznány středověké sídlištní vrstvy. Dohled se tedy okamžitě přeměnil v řádný výzkum, i když sice v omezené ploše. Mezi dvěma vrstvami náplav (novověkou a středověkou), se podařilo zachytit poměrně intenzivní osídlení časově spadající do druhé poloviny 14. až první poloviny 15. století. Kromě většího počtu kůlových jamek a drobných výkopů. dokládajících zdejší osídlení, se podařilo zachytit i relikt patrně dřevěného domu, na který navazovala cesta vedoucí severním směrem. Podařilo se také zachytit kvalitně postavený kamenný kanálek vedoucí z plytké jámy směrem k řece. Snad se jednalo o nějakou výrobní činnost. Vedle zkoumané plochy bylo dále odkryto korytu původního toku Svitavy, či jednoho z jejích ramen. Tok byl v minulosti využíván a zachyceny byly kůly, které původně zpevňovaly břeh. Ty se podařilo pomocí dendrochronologie datovat do první poloviny 15. století.

Z malé odkryté plochy se můžeme pouze domýšlet o účelu zdejšího osídlení. Jistě bylo navázáno na vodu. Snad obydlí rybáře, nebo nějaký řemeslný provoz využívající vodu. Stejně tak zatím nevíme ke které osadě, tedy vrchnosti, osídlení příslušelo. V novověku ležela lokalita přesně na hranici Černovic a Trnité. Pomístní název z 19. století lze přeložit jako Kartuziánská louka, což by snad naznačovalo příslušnost k Černovicím, které v 14. a 15. století vlastnili Kartuziáni z Králova Pole. Vyloučit ovšem nemůžeme ani příslušnost ke Komárovu a zdejšímu benediktínskému probošství. Zpracování výzkumu, určení vzorků a podrobnější historická rešerše nám jistě řekne více. Opět se nám ale potvrdilo, že náplavy nelze podceňovat a i pod nimi se mohou skrývat relikty osídlení.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.