Starobrněnský haltýř

20. 10. 2023 – Lenka Sedláčková

Po loňské rekonstrukci západní části Mendlova náměstí, v rámci které se podařilo učinit mnoho zajímavých archeologických objevů (blíže zde: https://1url.cz/WuW3i), se i v letošním roce pohybujeme v širším prostoru Mendlova náměstí, při rekonstrukci horkovodních rozvodů. Většina výkopů se nachází v západní části areálu nemocnice u sv. Anny, ve východní části Mendlova náměstí a v prostoru ulice Veletržní.
Vedle velmi cenných informací k vývoji dotčeného prostoru zvláště v období novověku, a především k průběhu a podobě svrateckého náhonu, který skrze dnešní Mendlovo náměstí kdysi protékal (k dřívějším archeologickým zjištěním o náhonu jsme psali zde: https://1url.cz/ArXck ), se v jedné těžní šachtě podařilo odkrýt velmi zajímavý nález.
Při hloubení šachty situované při severním břehu svrateckého náhonu, přibližně v hloubce 3 m od dnešního povrchu, byly zachyceny části dvou dřevěných konstrukcí. Lépe dochovaná konstrukce byla postavena na trámovém roštu, pod kterým byla následně zjištěna ještě její starší fáze. Z druhé konstrukce se dochovalo pouze dno z trámů a tři podpůrné piloty.
Souvislost těchto staveb s náhonem byla již na první pohled nepochybná (ať již těsná blízkost náhonu, tak např. i vrstva s množstvím drobných mušliček usazená na jejich dně). Poněkud složitější je otázka jejich funkce. Lze se domnívat, že zjištěné konstrukce mohly plnit funkci jakýchsi sádek či haltýře, tedy místa, kudy protékala zčeřená voda z náhonu, a kde bylo možné dočasně uchovávat živé ryby. Mnohé haltýře sloužily také ke skladování potravin, tedy jako lednice.
Již samotný zásyp těchto situací napovídal, že k jejich zániku došlo až ve 20. století. Tuto možnost potvrdily i výsledky dendrochronologické analýzy. Lépe dochovaná konstrukce mohla být postavena až ve 2. polovině 19. století, její mladší fáze pak pravděpodobně v jeho závěru, spíše na počátku 20. století. Dřeva z druhé sádky pocházela ze stromů smýcených v letech 1933/1934.
Při pohledu na dochované fotky svrateckého náhonu se nelze ubránit myšlence, že jedna z fotografií, datovaná k roku 1912, nám zachycuje místo, kde se odkryté sádky nacházely. Fotografie zobrazuje severní břeh náhonu s konstrukcí z dřevěných desek, kterou bylo možné odklopit. Právě zde se mohly nacházet námi odkryté sádky. Mapy z 19. století tyto sádky nezobrazují, katastrální mapa z roku 1906 však v místech nálezu určitou konstrukci zaznamenává.

Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.