Archeologie na ulici Spolková v Brně

07. 04. 2023 – Michal Bučo - Ondřej Čmelák - Martina Maršíčková - Antonín Zůbek

Na podzim minulého roku proběhla druhá etapa ZAV na ulici Spolková 8. Dnes už se v tomto prostoru pilně staví nový bytový dům. I když větší část plochy byla zničena stavební aktivitou především ve 20. století, podařilo se nám zachytit doklady osídlení z doby bronzové. Během zimy pak proběhlo zpracování nálezové zprávy, kdy byly i jednotlivé nálezy očištěny, konzervovány a inventovány.
Výzkum doložil působení lidu starší (únětické 2300 - 1600 př.n.l.) a střední (mohylové 1700 -1200 př.n.l) doby bronzové. Kromě klasických zásobních a sídlištních jam se podařilo zachytit i výjimečný objekt. Jednalo o pravoúhlou soustavu tří žlabů, jenž představovaly pozůstatek pravděpodobně roubené stavby. Stopy po těchto stavbách se dochovají jen ojediněle. Uvažuje se, že základové žlaby byly vyhloubeny pouze do půdního typu a nezasahovaly až do podloží. Jejich identifikace proto bývá problematická, zvláště při záchranných archeologických výzkumech. Tady nám však přály přírodní podmínky. Sklon svahu donutil stavitele začít s hlubšími základy kvůli celkové stabilitě. V samotném výkopu byly identifikovány stopy po kuláčích, které byly ukládané se záhlavím. V jihovýchodní části se dokonce nacházela prohlubeň, jež mohla naznačovat existenci horizontálního trámu. V tomto prostoru se tedy mohl nacházet vchod. Datace stavby je problematická, protože zásyp neposkytl jednotný datační materiál. V jeho blízkosti se nacházejí jak zásobní jámy únětické, tak i mohylové kultury.
V západní části se podařilo zachytit i pohřeb nedospělého jedince v zásobní jámě. Z počátku nebyl viditelný, protože vrch byl zaplněn recentním zásypem. Objevený byl až při dohledu bagrování. Stroj byl naštěstí včas zastaven a nebožtíkovi se už nic nestalo ????. Na základě jeho hrobové výbavy se ho podařilo zařadit ke komplexu mohylových kultur.
Za konzervaci děkujeme naší laboratoři a konzervátorům: Lenka Kosová a Gabriela Ondříčková

Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.