Archeologický výzkum v Jihlavě Masarykovo nám. 21

20. 02. 2022 – Šimon Kochan, Renata Neumannová

V rámci rekonstrukce památkově chráněného domu Masarykovo náměstí 21 právě probíhá záchranný archeologický výzkum. Dům patřící městu se stane centrem kultury a vzdělání. Obnova má záměr být pilotním architektonickým projektem, jehož dílčím cílem je provedení vzorové rekonstrukce historického domu, jež později ukáže potenciál pro obnovu dalších domů v historickém jádru města. První fáze archeologického výzkumu probíhá ve dvoře v místě budoucí přístavby. V jihozápadním rohu hlavní sondy byl odkryt zahloubený suterén pravděpodobně nadzemního domu ze 13. století, jenž zaniká v témže století. Ze zásypu suterénu pochází dva kamenné přesleny, olověné závaží či tři brakteáty Přemysla Otakara II. V severní stěně téže sondy byla zachycena část středověké zahloubené pece, zatím nejasného účelu. Středověké situace byly v renesanci překryty převážně dřevohliněnou stavbou, která zaniká při jednom z požárů města v první polovině 16. století. Z mazanicových požárových krust shořelého domu pocházejí rekonstruovatelné nádoby, které jsou přepáleny vzniklým žárem do oranžové barvy. Sondě dominuje studna s kruhovým kamenným pláštěm. Podle keramického materiálu v zásypu výkopu pro studnu ji lze rámcově datovat do 18. století. Studna byla zasypána na přelomu 19. a 20. století. Z období renesance také pochází vědro situované v severovýchodní sondě. Zahloubené velké dřevěné nádoby mohly sloužit k louhovaní, skladování potravin či jako odpadní jímky. V 19. století probíhala kolem západní části dvorku přízemní přístavba, která je patrná i na otisku stabilního katastru. Archeologický dohled bude probíhat během celé rekonstrukce a my vás o jeho výsledcích budeme nadále informovat.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.