Po stopách prvého kovu

30. 08. 2021 – Michal Bučo, Denisa Wachbergerová

V predošlých príspevkoch sme vás informovali o nových poznatkoch z obdobia neolitu a neskôr ranného stredoveku, ktoré nám poskytol záchranný archeologický výskum na adrese Bratislavská 84, kde bude stáť nový bytový komplex spoločnosti DOMOPLAN.
Čo sa však v tomto priestore odohrávalo medzi týmito obdobiami?
V dobách, keď ľudia už neboli odkázaný len kamenné či kostené nástroje, prechádzali a usadzovali sa v tomto prostredí mnohé etniká, prinášajúce nové vymoženosti a techniky. Niekoľko zaujímavých dokladov zanechali aj v tomto priestore.
Napriek tomu, že väčšia časť plochy bola zničená staršou zástavbou a recentnými zásahmi, niektoré z týchto poklady zostali nedotknuté.
Prekvapením bol pre nás nález nátepnej doštičky a keramických zlomkov patriacich kultúre zvoncových pohárov teda z obdobia eneolitu. Kočovníci, pôvodom z Pyrenejského polostrova či dokonca z prostredia dnešného Maroka zanechali mnoho stôp i na území Brnenska. Každý nový poznatok tak dopĺňa skladačku o tomto tajomnom národe.
Na ploche sa nám však podarilo zachytiť niekoľko významných stôp osídlenia staršej ale i mladšej fázy doby bronzovej.
V severozápadnej časti parcely opäť svetlo sveta uzrela priekopa, vymedzujúca sídlištný areál (objekty sa nachádzali len západne od nej). Zaujímavé sú predely, ktoré mohli slúžiť ako hrádzky na zadržanie vody. Niekoľko objektov obsahovalo keramické zlomky i skoro celé nádoby . V solitérnej zásobnej jame sa zas podaril objav celej nádoby z mladšej doby bronzovej.

Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.