Záchranný archeologický výzkum na ulici Žabovřeská

18. 04. 2021 – Hynek Zbranek

Od února letošního roku naše společnost Archaia Brno z.ú. provádí záchranný archeologický výzkum při velké stavební akci v Brně na ulici Žabovřeská. Jedná se o stavbu I/42 Brno, VMO Žabovřeská I- etapa II. Konkrétně se jedná o přeložení tramvajové trati a rozšíření vozovky. Výzkum je rozdělen na dvě části, na jižní kde se nacházela osada Kamenný Mlýn a severní kde se nacházely mladší tovární provozy.
Jižní plocha ZAV se nachází na místě bývalé osady Kamenný mlýn. Ta vznikla až v 19. století kolem původně středověkého mlýna, připomínaného poprvé roku 1366 jako pustý. Mlýn patřil vždy k Žabovřeskám a s nimi se roku 1468 dostal do vlastnictví kartuziánského kláštera v Králově Poli. Roku 1785 stály u mlýna jen 2 chalupy. Roku 1834 už zde stálo 9 domů, které byly seskupeny podél úzké cesty spojující Žabovřesky se Starým Brnem. Osada měla výčepní právo a existoval zde hostinec. Roku 1860 koupilo Kamenný mlýn město Brno a v roce 1869 uzavřelo smlouvu o stavbě vodovodu s parním pohonem s londýnským podnikatelem Thomasem Doowerem. Ten se zavázal zajistit Brnu dostatek čisté vody a zbudoval vodovod, který čerpal vodu ze Svratky nad Kamenným mlýnem. Stavba byla dokončena v roce 1874 a Doowerův vodovod zásoboval město až do roku 1902, kdy koncesi převzalo město. Roku 1911 se zde uvádí výroba lihovin. Do konce 19. století vznikla souvislá a zahuštěná drobná zástavba celkem asi 30 domů podél cesty pod skalnatým srázem Wilsonova (Císařského) lesa. Stavebně měla spíše charakter dělnické kolonie. Obyvateli byli téměř výlučně Němci, což se stalo roku 1898 důvodem pro vyčlenění z českých Žabovřesk a utvoření samostatné obce. Roku 1919 byl Kamenný mlýn připojen k Brnu. Roku 1927 byl katastr opět přičleněn k Žabovřeskám. Zástavba Kamenného mlýna zcela zanikla při výstavbě nové levobřežní komunikace z Pisárek do Komína a Bystrce v 70. letech minulého století. Dnes území náleží ke katastru Pisárek. Zachovala se jen malá kaplička nad tramvajovou tratí.
Prvním podnikatelem, který zde působil byl Aristide Doret, tento belgický podnikatel provozoval v Brně od roku 1846 výkonný parní mlýn na brněnském předměstí Křenová 69. Dále roku 1851 postavil budovu pro textilní provoz na ulici Nadační č. 5 (dnešní Přízová areál býv. Vlněny- budova zbořena 2016). V Kamenném mlýně chtěl zřídit apretovnu vlněného zboží, proti přeměně mlýna na apretovnu se postavila městská rada a cechy postřihovačů i pekařů, nicméně Doret roku 1851 jednoduché tovární oprávnění získal a následně požádal o úřední zkoušku nového parního stroje pro svůj podnik. Roku 1856 se však A. Doret uděleného továrního oprávnění vzdal.
Roku 1857 zde vznikla textilní továrna A. F. Schwaba a synů v bývalém mlýně a patrně později vznikly i tovární budovy na severní ploše výzkumu, kam byl později provoz přesunut. Schwab požádal 1857 udělení jednoduchého továrního oprávnění k apretaci vlněného zboží pro Kamenný Mlýn, a to také dostal. Roku 1865 byla firma zapsána do nového obchodního rejstříku a roku 1868 se spojil apretérem J. Kusým do veřejné společnosti „Apreturanstalt Kusy et Schwab“. Již roku 1870 se však rozešli a roku 1873 zapsal firmu jako „Brüder Schwab“ do obchodního rejstříku. Roku 1886 byla firma přejmenována na „August Schwab und Söhne“. Po úmrtí A. F. Schwaba v roce 1893 se jediným majitelem stal syn Karl Franz, po jeho smrti pozůstalí zastavili provoz a k roku 1927 byla firma vymazána z obchodního rejstříku. Roku 1945 byla při přechodu fronty továrna poškozena, ale v roce 1946 byla výroba obnovena Ivanem Pánkem. V roce 1948 byla továrna znárodněna a sloučena pod Mosilana n.p. Následně zde byla po roce 1959 provozována papírna a také Střední odborné učiliště. Budovy byly strženy při přípravných pracích pro rozšíření tramvajové trati v roce 2015.
ZAV na severní části výzkumu při budování nového kolejiště tramvaje, zachytil mladší tovární budovy (hlavně obvodové základové zdi) z konce 19. století, a to včetně původních cihelných podlah. Dále byly zachyceny jímky zasypané patrně po 2. světové válce. Bohužel nejstarší části továrny se zemní práce prozatím vyhnuly.
V jižní části výzkumu v prostoru bývalé osady Kamenný Mlýn byly předstihově pro ZAV odkryty plochy pro nové kolejiště tramvaje. Zachycena byla východní část hospodářské budovy mlýna, v podstatě to co zbylo po demolici v 70. letech 20. století. Jde o obvodové zdivo budovy včetně části vstupu ze severu a vnitřních příček. V rámci budovy byla doložena minimálně jedna přestavba místností. Budova je zachycena na mapách z roku 1826. K budově byla na severu přizděna mladší mohutná kamenná opěrná zeď se vstupem do štoly. Dále na severu opěrná zeď přiléhala k jižní obvodové zdi domu, rovněž zachycené na plánu z roku 1826. Z domu se podařilo zdokumentovat schodiště do sklepa, náběhy na klenby sklepa, úroveň podlah přízemí a v exteriéru úroveň dlažby dvora. Dále na severu se nachází mladší zástavba.
Celá situace bude po dokončení dokumentace předána stavbě a my se začneme soustředit na výkopy nové kanalizace, které povedou skrze dnes zasypaný mlýnský náhon a budovu bývalého mlýna, ten se dnes nachází pod vozovkou. O dalších nálezech vás budeme dále informovat.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.