Obilní jámy z doby bronzové na ulici Hvězdová v Brně

18. 02. 2021 – Michala Přibylová

Při stavbě rezidenčního domu na ulici Hvězdová 5 jsme dokumentovali pozůstatky sídliště únětické kultury (2300 – 1700 př. n. l.), která na našem území žila na konci eneolitu a ve starší době bronzové. Osídlení z doby bronzové není v Zábrdovicích ojedinělé, známe ho již z výzkumů pod dnešní Fakultní dětskou nemocnicí, na ulicích Spolková, Příkop, Bratislavské i Cejlu.
Lokalita leží na mírném jižním svahu nad řekou, ve výšce zhruba 205 m n. m. Tato poloha plně koresponduje s prostředím, které si lid únětické kultury pro svá sídliště vybíral nejčastěji. Převážnou většinu objektů nacházených na jejich sídlištích reprezentují zásobní jámy, nejčastěji kónického tvaru s rovným dnem. Nejinak tomu je i na Hvězdové.
Velké zásobní jámy sloužily primárně jako podzemní sýpky k dlouhodobému uskladnění obilí. Pro správné zabezpečení osiva je nutné, aby se do jámy nedostávala vlhkost a kyslík. Hrdlo jámy tedy muselo být důkladně zapečetěno. V pravěku jsou doložené ucpávky hlínou, slámou a popelem. Uzavřené obilí pak „dýchá“ a kyslík přítomný v jámě se postupně přemění na oxid uhličitý, čímž vytvoří hermeticky uzavřenou atmosféru, která obilí nedovolí naklíčit. Takto uskladněné zásoby obilí mohou bez zásahu vydržet až několik desítek let (Gašpar 2017, Kunz 2004).
Na sídlišti na Hvězdové byly, pro své značné rozměry, jako obilnice interpretovány čtyři ze zásobních jam. Další dvě jámy, opět zvoncovitého tvaru, avšak zahloubené do podloží jen mělce, mohly být určeny k uskladnění menšího množství různých druhů potravin po kratší dobu.
V době bronzové bylo poměrně obvyklým jevem pohřbívání přímo na sídlištích. Tyto aktivity byly na Hvězdové 5 potvrzeny ojedinělými nálezy lidských kostí ze zásobních jam a začišťování plochy, i hrobovou jámou s pohřbem staršího muže, která porušovala jednu z obilnic. O té se však podrobněji rozepíšeme v až v příštím zápisníčku.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.