Nejstarší zemědělci na předměstí Brna

07. 05. 2020 – Michala Přibylová

Na Nových Sadech 27, parcele z jihozápadu těsně přiléhající k Business Complexu Titanium, brzy vyrostou dvě nové přístavby. Stavbě opět předchází archeologický výzkum. Začal těsně před vypuknutím nouzového stavu a zvláštní opatření, která zde dodržujeme, a která jsme zde zmiňovali v březnovém příspěvku, se postupně stala přirozenou součástí naší práce.
Nálezy na Nových Sadech můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin. První z nich představují doklady pravěkého neolitického osídlení, druhou vesnice Novosady, které bude věnován příspěvek příští.
Neolit, neboli mladší dobu kamennou, zde zastupuje kultura s lineární keramikou. Jedná se o přelomovou kulturu, kterou bychom na našem území mohli pozorovat před 7,5 až 7 tisíci lety. Do té doby u nás žily pouze komunity živící se lovem a sběrem volně rostoucích plodin, které za obživou musely migrovat. Pak ovšem dochází k obrovské kulturní změně a na naše území přichází lidé, kteří se krajině kolem už nepodřizovali, nýbrž si ji začali přizpůsobovat a kultivovat. Uměli si vypěstovat vlastní potravu, což jim dovolilo usadit se a vybudovat trvalejší obydlí. Uměli ochočit a udržet ve své blízkosti zvířata, rostliny zpracovávali na textilní vlákna a tkali z nich oděvy. A vyráběli keramické nádoby, které zdobili vrypy a rytými liniemi. Podle této výzdoby dostala kultura lidu s lineární keramikou své jméno.
Na Nových sadech tuto kulturu reprezentují především početné, mírně zahloubené objekty nepravidelného tvaru, takzvané hliníky. Jedná se o exploatační jámy, vzniklé těžbou sprašové hlíny, která sloužila jako surovina pro výrobu keramiky nebo jako stavební materiál. Zatím se nám nepodařilo identifikovat obytné stavby, protože zkoumaná plocha nejspíš leží v perifernější části osídlení. Doufáme ale v jeho pokračování v dalších etapách výzkumu. Ukázku inventáře této kultury, který byl ve své době převratnou inovací, si můžete prohlédnout na následujících fotografiích.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.