Přípravy na plošné archeologické výzkumy před zahájením stavby obchvatu Havlíčkova Brodu

04. 04. 2020 – Jakub Těsnohlídek a kol.

S příchodem jara jsme ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod a ÚAM FF MU zahájili přípravné práce před zahájením archeologického výzkumu na stavbě jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu. Poměrně rozsáhlá stavba o délce 4km překonává údolí Šlapanky, Sázavy i několika menších vodotečí. Z výsledků sběrů a sondáží kolegy Aleše Knápka jsme věděli, že v trase obchvatu můžeme čekat prakticky cokoliv od lovecko-sběračských stanic pozdního paleolitu až po zákopy z 2. světové války. V současné době jsou hotové skrývky ornice, stavba se věnuje přípravě mostních konstrukcí.

Na jižních terasách údolí řeky Sázavy bylo získáno několik desítek kusů štípané kamenné industrie - odpadu i nástrojů. Nalezli jsme také hlavici jehlice z mladší doby bronzové. Doufáme, že v průběhu skrývek zachytíme pravěké archeologické situace nejen sběry, ale i klasickým výzkumem.

Na výzkum čekají těžební a zpracovatelské areály polymetalických rud z 13. století, které se nachází v údolí drobných vodotečí jižně od Havlíčkova Brodu. Geofyzikální průzkum a následné sondáže například odhalily velmi rozsáhlé hutniště na Stříbrném potoce v poloze "U Pšeničků". Sídliště středověkých horníků zatím chybí, ale co není, může být.

Plánovaný obchvat vede poblíž několika zaniklých statků a usedlostí, které ve středověku a novověku zásobovaly město zemědělskými komoditami. Archeologický výzkum zachytil jižní nároží statku U Prchalů, který je zobrazen již na Müllerově mapě Čech z r. 1720 a zaniknul požárem kolem poloviny 19. století. Podle nálezů středověké keramiky by jeho počátky mohly spadat snad již do 13. či 14. století.

K nejmladším situacím řadíme pracovní tábor "Štrauchovna", ve kterém byli od r. 1941 ubytováni zaměstnanci, pracující na budování železničního tunelu u Termesiv. Jejich rodiny zde bydlely až do ukončení prací r. 1949. Následně se zde nacházela výkupna léčivých rostlin a snad i ubikace sociálně slabých. Zde jsme zatím odkryli studnu v centru dvora a čekáme na mechanickou skrývku. Díky dlouholetým výzkumům kolegy Pavla Rouse můžeme nahlédnout do všedního života v táboře na základě vzpomínek pamětníků.

Archeologický výzkum na JV obchvatu Havlíčkova Brodu je zatím v začátcích, ale již nyní lze konstatovat, že si každý přijde na své. Mimo výše zmíněných institucí spolupracujeme s místními badateli, nadšenci a detektoráři, bez jejichž pomoci bychom stěží získali široké spektrum nálezů i historicky cenných dat.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.