Archeologický výzkum v Jihlavě v ulici U Mincovny 8

03. 02. 2020 – Šimon Kochan, Renata Neumannová

V rámci rekonstrukce domů bývalé Okresní vojenské správy v ulici Mincovny 6 a 8 pro potřebu nových prostor magistrátu probíhá záchranný archeologický výzkum. Ten je prováděn zejména v nepodsklepené místnosti, kde vznikne nový průjezd do dvora. Po odtěžení přibližně metru recentních suťových vyrovnávek byl odkryt stále funkční odvodňovací kanálek z 19. století a renesanční kamenné zdi. Tyto konstrukce narušují starší středověká souvrství. Ve východní části místnosti byla odkryta 150 cm hluboká jímka s částečně dochovanou výdřevou. Obdélná konstrukce jímky je tvořena 130 cm dlouhými štípanými prkny, které jsou z vnitřní strany rozepřeny trámky. Dno je zahloubeno do podloží a má trychtýřovitý tvar. Z jímky pochází fragmenty skleněných nádob s nálepy, keramický trojboký pohár s uchem a dva celé hrnce. Nálezy můžeme datovat do 14. století. K pozoruhodným středověkým nálezům, mimo obsah jímky, patří olověná plomba s reliéfem a opisem po obou stranách. Nejstarší situace je tvořena částí zahloubeného suterénu, pravděpodobně ze 13. století. V dalším průběhu výzkumu se také upřesní stavební vývoj domu o kterém budeme referovat příště....


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.