Nový výzkum hornické osady a úpravny ze 13. století v Jihlavě ...

ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM DALŠÍ ČÁSTI HORNICKÉ OSADY A ÚPRAVNY ZE 13. STOLETÍ V září byl zahájen další záchranný výzkum v lokalitě, která již několik let požívá z archeologického hlediska mimořádné pozornosti odborníků i médií. Po velmi úspěšné výzkumné sezóně 2004-2005 při stavbě obytného souboru domů a na tě navazující kanalizace jde tentokrát o nový obchodní dům, který bude stát v Jiráskově ulici naproti Jihlavské mlékárně.Výzkum zahájilo naše jihlavské pracoviště v pondělí 4. 9. 2006. Protože se na této lokalitě pohybujeme již několik let a víme, jaké archeologické situace zde můžeme čekat, podařilo se nám poměrně rychle, již během prvního týdne identifikovat většinu archeologických objektů. Jedná se o další část někdejší a velmi rozsáhlé hornické a hutnické osady, či lépe aglomerace, ze 13. století, která byla základem dnes příslovečné a historicky známé slávy jihlavského dolování. Nalezli jsme zde ústí průzkumných i těžních šachet a základy nadzemních dřevěných staveb. S pomocí detektoru kovů, jehož nasazení bylo ve zdejších podmínkách již mnohokráte vyzkoušeno, nalezl asistent výzkumu Michal Daňa poměrně hezký a bohatý soubor kladívek a hornických želízek.Za mimořádný objev považujeme také areál úpravny rud, který se nachází v těsném sousedství těžních šachet. Skládá se z různých menších objektů, které jsou pozůstatky dřevěných kádí na praní rud. Zachyceno zde bylo také několik kanálků, které jsou součástí úpravnických soustav. V jednom případě můžeme mluvit o vyloženě šťastném nálezu, neboť kanál, či koryto, se do dnešních dnů dochovalo i se zbytky dřevěných stěn.na základě bohatých zkušeností našeho výzkumného týmu s touto lokalitou se cíleně zaměřujeme na odběry vzorků z těchto objektů a na jejich analýzy. Ty přinesou velmi cenné informace o obsahu kovů a dalších látek v usazeninách na dně koryt a kádí a pomohou nám lépe pochopit technologii zpracování rud a výroby stříbra ve středověku. Vedle toho standardně necháváme provádět také analýzy paleobotanické. Přinášejí informace o skladbě rostlin, skladbě rumištních porostů, informace o druhu dřeva, používaného ve středověku na stavbu všeho zařízení a nebo dřeva na palivo.

Hejhal, P. 2005: Jihlava – Staré Hory. U mlékárny – kanalizace, FVM invest, s.r.o. Zpráva o provedení záchranného archeologického výzkumu. Číslo akce A082/2005. Nálezová zpráva č.j. 52/05 uložená v archivu Archaia Brno. Nepublikovaný rukopis.
Hejhal, P. - Hrubý, P. 2005 b: Jihlava - U mlékárny. Stavba obytného souboru bytových domů. Zpráva o provedení archeologického výzkumu. Číslo akce A 105/2004. Nálezová zpráva č.j. 54/05 uložená v archivu Archaia Brno. Nepublikovaný rukopis.
Hejhal, P. – Hrubý, P. 2006: Výsledky záchranných archeologických výzkumů v Jihlavě v roce 2005 – Ergebnisse archäologischer Rettungsgrabungen in Jihlava (Iglau) im Jahr 2005, Přehled výzkumů 2005. v tisku.
Hrubý, P. 2003: Jihlava – Starohorský couk. A 035/2002. Zpráva o provedení záchranného archeologického výzkumu. Číslo akce A 035/2002. Nálezová zpráva č.j. 31/03, uložená v archivu Archaia Brno. Nepublikovaný rukopis.
Hrubý, P. 2005a: Hornická aglomerace na Starých Horách u Jihlavy. In: Stříbrná Jihlava 2004. Seminář k dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině. Jihlava, 17. 9. – 19. 9. 2004. Sborník příspěvků. Jihlava, 5-21.
Hrubý, P. 2006: Mittelalterliche Bergbauagglomeration im Altenberg bei Jihlava (Iglau). In: Miroslav Chytráček, Jan Michálek, Michael M. Rind, Karl Schmotz (Hrsg): Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen – Archeologická pracovní skupina východní Bavorsko/západní a jižní Čechy. 15. Treffen 15. bis 18. Juni 2005 in Altdorf bei Landshut.Rahden/Westf. 2006, 145-171.
Hrubý, P. – Jaroš, Z. - Kočár, P. – Malý, K. – Mihályiová, J. - Militký, J. – Zimola, D. 2006: Středověká hornická aglomerace na Starých Horách u Jihlavy. Památky archeologické 96, v tisku.
Holub, P. - Hrubý, P. – Kováčik, P. - Merta, D. – Zůbek, A. 2004: Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v Jihlavě v roce 2002 – Vorläufige Ergebnisse Archäologischer Rettungsgrabungen in Iglau im Jahre 2002, Přehled výzkumů 44, 2002.
Hrubý, P. 2005: Hornická aglomerace na Starých Horách u Jihlavy. In: Stříbrná Jihlava 2004. Seminář k dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině. Jihlava, 17. 9. – 19. 9. 2004. Sborník příspěvků. Jihlava, 5-21.
Hrubý, P. – Malý, K. 2006: Hornictví na Jihlavsku: výrobně distribuční vztahy Jihlavy a důlní aglomerace Staré Hory ve 13. století. Zborník príspevkov zo seminára Montánna archeológia na Slovensku. 7.-9. September 2005 Banská Štiavnica – Starý zámok. Banská Štiavnica, v tisku.
Malý, K. 1999: Jihlavský rudní revír – přehled geologie a mineralogie. In: Dolování stříbra a mincování v Jihlavě. Sborník. Jihlava, 15-27.
Malý, K. 2003: Jihlava – Starohorský couk. Geologicko – montanistický posudek lokality. Jihlava.
Majer, J. 1999:Báňská a hutní praxe 13. – 18. století. In: Dolování stříbra a mincování v Jihlavě. Sborník. Jihlava, 40–51.
Vosáhlo, J. 1999:Přehled historie jihlavského hornictví. In: Dolování stříbra a mincování v Jihlavě. Sborník. Jihlava, 52–65.
Vosáhlo, J. 2005: Hornická činnost na starohorské dislokační zóně z pohledu historických pramenů. In: Stříbrná Jihlava 2004. Seminář k dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině. Jihlava, 17. 9. – 19. 9. 2004. Sborník příspěvků. Jihlava, 22-31.

Pohled na plochu výzkumu se zátiším panelových domů

Celkový pohled na plochu výzkumu

Úpravna

Výzkum úpravny

Dřevěný žlábek

Dřevěný žlábek

Galenit

Zlomky keramických nádob

Ve stínu hradeb (Ivančice)

07. 04. 2023 – Michal Bučo - Pavel Staněk - Martina Maršíčková - Ondřej Čmelák – zobrazit

Už v průběhu podzimu minulého roku započala rekonstrukce prostoru U tří kohoutů v Ivančicích. Cílem je vybodování nového kruhového obchvatu, který ulehčí dopravě ve městě... Ve stínu hradeb (Ivančice)

07. 04. 2023Archeologie na ulici Spolková v Brně

07. 04. 2023Ohlédnutí za archeologií při rekonstrukci Mendlova náměstí v Brně

12. 02. 2023Zpracování nálezů z novověké jímky ze zámku v Červené Řečici

12. 02. 2023Mendelova podpora archeologie

13. 11. 2022Středověká hrnčířská pec v Černovicích (okr. Pelhřimov)

09. 10. 2022Podzemí ve Světlé nad Sázavou

29. 08. 2022Tajuplná Stará hora

29. 08. 2022Na úbočí Starej Hory - Oslavany

16. 06. 2022Mendelova výstavka