Nový výzkum hornické osady a úpravny ze 13. století v Jihlavě ...

ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM DALŠÍ ČÁSTI HORNICKÉ OSADY A ÚPRAVNY ZE 13. STOLETÍ V září byl zahájen další záchranný výzkum v lokalitě, která již několik let požívá z archeologického hlediska mimořádné pozornosti odborníků i médií. Po velmi úspěšné výzkumné sezóně 2004-2005 při stavbě obytného souboru domů a na tě navazující kanalizace jde tentokrát o nový obchodní dům, který bude stát v Jiráskově ulici naproti Jihlavské mlékárně.Výzkum zahájilo naše jihlavské pracoviště v pondělí 4. 9. 2006. Protože se na této lokalitě pohybujeme již několik let a víme, jaké archeologické situace zde můžeme čekat, podařilo se nám poměrně rychle, již během prvního týdne identifikovat většinu archeologických objektů. Jedná se o další část někdejší a velmi rozsáhlé hornické a hutnické osady, či lépe aglomerace, ze 13. století, která byla základem dnes příslovečné a historicky známé slávy jihlavského dolování. Nalezli jsme zde ústí průzkumných i těžních šachet a základy nadzemních dřevěných staveb. S pomocí detektoru kovů, jehož nasazení bylo ve zdejších podmínkách již mnohokráte vyzkoušeno, nalezl asistent výzkumu Michal Daňa poměrně hezký a bohatý soubor kladívek a hornických želízek.Za mimořádný objev považujeme také areál úpravny rud, který se nachází v těsném sousedství těžních šachet. Skládá se z různých menších objektů, které jsou pozůstatky dřevěných kádí na praní rud. Zachyceno zde bylo také několik kanálků, které jsou součástí úpravnických soustav. V jednom případě můžeme mluvit o vyloženě šťastném nálezu, neboť kanál, či koryto, se do dnešních dnů dochovalo i se zbytky dřevěných stěn.na základě bohatých zkušeností našeho výzkumného týmu s touto lokalitou se cíleně zaměřujeme na odběry vzorků z těchto objektů a na jejich analýzy. Ty přinesou velmi cenné informace o obsahu kovů a dalších látek v usazeninách na dně koryt a kádí a pomohou nám lépe pochopit technologii zpracování rud a výroby stříbra ve středověku. Vedle toho standardně necháváme provádět také analýzy paleobotanické. Přinášejí informace o skladbě rostlin, skladbě rumištních porostů, informace o druhu dřeva, používaného ve středověku na stavbu všeho zařízení a nebo dřeva na palivo.

Hejhal, P. 2005: Jihlava – Staré Hory. U mlékárny – kanalizace, FVM invest, s.r.o. Zpráva o provedení záchranného archeologického výzkumu. Číslo akce A082/2005. Nálezová zpráva č.j. 52/05 uložená v archivu Archaia Brno. Nepublikovaný rukopis.
Hejhal, P. - Hrubý, P. 2005 b: Jihlava - U mlékárny. Stavba obytného souboru bytových domů. Zpráva o provedení archeologického výzkumu. Číslo akce A 105/2004. Nálezová zpráva č.j. 54/05 uložená v archivu Archaia Brno. Nepublikovaný rukopis.
Hejhal, P. – Hrubý, P. 2006: Výsledky záchranných archeologických výzkumů v Jihlavě v roce 2005 – Ergebnisse archäologischer Rettungsgrabungen in Jihlava (Iglau) im Jahr 2005, Přehled výzkumů 2005. v tisku.
Hrubý, P. 2003: Jihlava – Starohorský couk. A 035/2002. Zpráva o provedení záchranného archeologického výzkumu. Číslo akce A 035/2002. Nálezová zpráva č.j. 31/03, uložená v archivu Archaia Brno. Nepublikovaný rukopis.
Hrubý, P. 2005a: Hornická aglomerace na Starých Horách u Jihlavy. In: Stříbrná Jihlava 2004. Seminář k dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině. Jihlava, 17. 9. – 19. 9. 2004. Sborník příspěvků. Jihlava, 5-21.
Hrubý, P. 2006: Mittelalterliche Bergbauagglomeration im Altenberg bei Jihlava (Iglau). In: Miroslav Chytráček, Jan Michálek, Michael M. Rind, Karl Schmotz (Hrsg): Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen – Archeologická pracovní skupina východní Bavorsko/západní a jižní Čechy. 15. Treffen 15. bis 18. Juni 2005 in Altdorf bei Landshut.Rahden/Westf. 2006, 145-171.
Hrubý, P. – Jaroš, Z. - Kočár, P. – Malý, K. – Mihályiová, J. - Militký, J. – Zimola, D. 2006: Středověká hornická aglomerace na Starých Horách u Jihlavy. Památky archeologické 96, v tisku.
Holub, P. - Hrubý, P. – Kováčik, P. - Merta, D. – Zůbek, A. 2004: Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v Jihlavě v roce 2002 – Vorläufige Ergebnisse Archäologischer Rettungsgrabungen in Iglau im Jahre 2002, Přehled výzkumů 44, 2002.
Hrubý, P. 2005: Hornická aglomerace na Starých Horách u Jihlavy. In: Stříbrná Jihlava 2004. Seminář k dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině. Jihlava, 17. 9. – 19. 9. 2004. Sborník příspěvků. Jihlava, 5-21.
Hrubý, P. – Malý, K. 2006: Hornictví na Jihlavsku: výrobně distribuční vztahy Jihlavy a důlní aglomerace Staré Hory ve 13. století. Zborník príspevkov zo seminára Montánna archeológia na Slovensku. 7.-9. September 2005 Banská Štiavnica – Starý zámok. Banská Štiavnica, v tisku.
Malý, K. 1999: Jihlavský rudní revír – přehled geologie a mineralogie. In: Dolování stříbra a mincování v Jihlavě. Sborník. Jihlava, 15-27.
Malý, K. 2003: Jihlava – Starohorský couk. Geologicko – montanistický posudek lokality. Jihlava.
Majer, J. 1999:Báňská a hutní praxe 13. – 18. století. In: Dolování stříbra a mincování v Jihlavě. Sborník. Jihlava, 40–51.
Vosáhlo, J. 1999:Přehled historie jihlavského hornictví. In: Dolování stříbra a mincování v Jihlavě. Sborník. Jihlava, 52–65.
Vosáhlo, J. 2005: Hornická činnost na starohorské dislokační zóně z pohledu historických pramenů. In: Stříbrná Jihlava 2004. Seminář k dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině. Jihlava, 17. 9. – 19. 9. 2004. Sborník příspěvků. Jihlava, 22-31.

Pohled na plochu výzkumu se zátiším panelových domů

Celkový pohled na plochu výzkumu

Úpravna

Výzkum úpravny

Dřevěný žlábek

Dřevěný žlábek

Galenit

Zlomky keramických nádob

Laboratorní hlasatel: konzervace dřevěných nálezů

20. 05. 2024 – Lenka Kosová, Gabriela Ondříková – zobrazit

I když jsme se dlouho neozvaly, to neznamená, že se u nás nic neděje. Rády bychom vám představily další dokončenou práci v naší laboratoři. Jedná se o dřevěné nálezy pocházející z různých archeologických výzkumů, které probíhaly v posledních letech... Laboratorní hlasatel: konzervace dřevěných nálezů

05. 05. 2024Také letošní teplovody odkrývají stará tajemství…

28. 04. 2024Neznámý hrnčíř ze Starého Brna

23. 04. 2024Článek v Industrial Archaeology Review

23. 04. 2024Svratecký náhon na Starém Brně

23. 04. 2024Archeologická expozice v želivském klášteře

21. 03. 2024První jarní úroda

21. 03. 2024Pravěké a raně středověké osídlení ve Veselí nad Moravou

21. 03. 2024Kachel vyobrazením Albrechta II. Habsburského a jeho ženy Alžběty Lucemburské s

21. 03. 2024Objev roku 2022 na Hradišti sv. Hippolyta ve Znojmě!