Horní náměstí - parkoviště

V roce 2004 provedli pracovníci jihlavského oddělení ARCHAIA Brno záchranný archeologický výzkum na Horním náměstí a to v souvislosti s budováním parkoviště. Plocha archeologického výzkumu se nachází v centru města a přináší první podstatné informace o počátcích Humpolce. Podařilo se zde nalézt pozůstatky dřevěných obydlí a pecí, které patří do 13. století.
Na zkoumané ploše byly zachyceny 4 objekty, které se výrazně odlišovaly od ostatních objektů na lokalitě. Jednalo se o struktury oválného půdorysu s delší osou orientovanou zhruba severojižním směrem. Objekty se vyznačovaly výrazným propálením ve své jižní části, popřípadě také kamenným závalem v části severní. Tyto objekty interpretujeme jako zbytky otopných zařízení.
Závažným a v kontextu dosavadního archeologického poznání bez nadsázky i průlomovým zjištěním byl odkryv pozůstatků nezahloubené nadzemní stavby s otopným zařízením a s okolním zázemím v Humpolci na Horním náměstí. Archeologicky zkoumané pozůstatky dovolují interpretovat situaci s velkou pravděpodobností jako stavbu sroubenou, v krajním případě pak jako stavbu s rohovými stojkami, do kterých byly na drážku zapuštěny vodorovné fošny.
Nevyřešeny ovšem zůstávají funkce takových staveb. V případě objektu z Humpolce se lze vzhledem k existenci otopného zařízení vcelku bez obav přiklonit k obytné funkci. To je ovšem něco, co u většiny vrcholně středověkých staveb zahloubených, jejichž pozůstatky nazýváme zemnicemi, suterény atd., v drtivé většině naprosto postrádáme. V případě, že i ostatní otopná zařízení byly zbytky analogických nadzemních objektů, které se díky pozdějším aktivitám na lokalitě nedochovaly, lze uvažovat o sídelním okrsku z přelomu 13. a 14. století.


Hejhal, P. 2004a: Humpolec, Horní náměstí, odstavná parkovací plocha. Zpráva o provedení záchranného archeologického výzkumu. ARCHAIA Brno.
Hejhal, P. – Hrubý, P. 2005: Dřevěná architektura 13. století v Jihlavě, Pelhřimově a Humpolci – Holzarchitektur des 13. Jahrhunderts in Jihlava, Pelhřimov und Humpolec. In: Forum urbes medii aevi II. Sborník příspěvků z konference FUMA konané 16.-18. 4. 2003. Brno, 126-147.

První jarní úroda

21. 03. 2024 – Lenka Sedláčková – zobrazit

Tak nám včera začalo jaro a první letošní úroda celých nádob na sebe nenechala dlouho čekat… Lokalita: Brno, ražba kanalizace na ulici Leitnerova, dvě odpadní jímky z období 14... První jarní úroda

21. 03. 2024Pravěké a raně středověké osídlení ve Veselí nad Moravou

21. 03. 2024Kachel vyobrazením Albrechta II. Habsburského a jeho ženy Alžběty Lucemburské s

21. 03. 2024Objev roku 2022 na Hradišti sv. Hippolyta ve Znojmě!

21. 03. 2024Sondy v zámeckém zahradnictví v Lednici

21. 03. 2024Výzkum na Masné v Brně, překvapení v nivě

20. 10. 2023Jací byli novověcí obyvatelé Veselí nad Moravou?

20. 10. 2023Archeologický výzkum na Pernštejně 2023

20. 10. 2023Tomografická analýza odhalila podobu razidla z nálezu v Jihlavě

20. 10. 2023Starobrněnský haltýř