návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Záchranný archeologický výzkum na zaniklém hřbitově při Žerotínově náměstí v Brně

čtvrtek  1. 3. 2018 – Antonín Zůbek – skrýt článek

Třetím z archeologických výzkumů naší společnosti, které se v loňském roce dotkly některého ze zaniklých brněnských hřbitovů, byl záchranný výzkum vyvolaný rekonstrukcí výměníkové stanice v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje na Žerotínově náměstí 4449/3. Pokud si alespoň část veřejnosti byla vědoma někdejší přítomnosti starobrněnského hřbitova na Vojtově ulici nebo farního hřbitova při kostele sv. Jakuba, zůstává existence nekropole při severní straně Žerotínově náměstí pro většinu procházejících zapomenuta. Přitom šlo o jeden z největších brněnských hřbitovů. Založen byl v roce 1580 a přináležela k němu hřbitovní kaple Panny Marie Pomocné. Městská rada ho byla nucena zřídit z kapacitních důvodů, protože stávající nekropole při farních kostelech sv. Jakuba a sv. Petra již nebyly dostačující. Pohřbívalo se zde až do roku 1785, kdy se na základě císařských výnosů přestalo užívat i všech dosavadních hřbitovů uvnitř města. Úlohu hlavní brněnské nekropole převzal nově založený hřbitov severně od dnešní Antonínské ulice, který svým účelům sloužil až do otevření Ústředního hřbitova v roce 1883. Archeologický výzkum se realizoval v prostoru jedné ze suterénních místností (zkoumaná plocha 10 x 6 m). Projektované stavební práce vyžadovaly sejmutí stávající betonové konstrukce a snížení terénu o 15 cm. S ohledem na tak malý zásah do terénu stavebník nepočítal s nutností archeologického výzkumu. Po nálezu lidských kostí jsme byli přizváni k jejich ohledání. I přes naše upozornění, že v případě snižované partie jde o „hřbitovní vrstvu“ a bude i v tak malé mocnosti obsahovat pohřbené jedince, jsme při naší práci cítili lehkou nedůvěru a shovívavé úsměšky pracovníků stavební firmy. Nakonec byly vyzvednuty kosterní ostatky 28 nebožtíků uložených v anatomické poloze a velké množství jednotlivých lidských kostí ze zásypů hrobů nebo aktivit, které narušily hřbitovní horizont. Přítomny byly rozličné věkové kategorie dospělých i nedospělých jedinců, včetně malých dětí. Zastoupena byla zřejmě obě pohlaví. Upřesnění informací přinese budoucí antropologická analýza. Nebožtíci leželi na zádech v natažené poloze, orientováni hlavou k západu a většina byla pohřbena v dřevěných rakvích. Z pohřební výbavy se dochovaly jen drobné jednotlivosti u tří pohřbů (dva kostěné korálky, dva koflíky z gagátu, parohová objímka a malý medailonek). Lze předpokládat, že původní výbava byla ve většině tvořena organickými materiály (textil, dřevo), které v daných půdních podmínkách podlehly zkáze. Kromě pohřbů byly dokumentovány ještě dva základové pilíře, které je možné spojovat se hřbitovní kaplí. Výzkum se podařilo uskutečnit ve dvou dnech (13. a 14. července) v koordinaci se stavebními pracemi, jejichž harmonogram tak nebyl výrazněji narušen. Dokonce nám stavebník za flexibilní a rychlé vyřešení jeho „problému“ vyslovil poděkování, s čímž se při naší práci setkáváme pouze ojediněle.

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english