návrat na úvodní stránku...

Městská váha

Městská váha bývala v každém městě středem trhu. Náležela obci a byli zde osoby úřední i všelijací pomocníci. Museli k ní všichni obchodníci, kteří chtěli na trhu prodávat. Šlo u ní nejprve a hlavně o clo a daně městu, pak samozřejmě i o obchod samotný. Vážili se věci kupecké i kramářské. Vedle městské váhy býval i měrný sud, ve kterém se odměřovalo jak víno, tak i med či medovina.
Městská váha v Brně se nacházela na Dolním trhu (dnešní náměstí Svobody), a tak, jak ji známe z ikonografických pramenů, přiléhala k severní straně kostela sv. Mikuláše.
Stavba, zachycená vedutou Brna z roku 1690 ještě v renesanční podobě s výraznou atikovou římsou, byla barokizací pozměněna pouze nepatrně. Mladší barokní zásah se omezil pouze na úpravu fasád budovy. Charakter portálu, stejně jako sdružené okno patra, ukazuje na dobu vzniku stavby, kterou je rok 1655, čemuž nasvědčuje rovněž atiková římsa, zrušená barokní úpravou.
V letech 1869 – 1870 byly městská váha, strážnice, stejně jako i kostel sv. Mikuláše předány městské správě a za účelem zkrášlení Velkého náměstí zbourány.
Písemné prameny o městské váze v období středověku bohužel mlčí. Dá se však předpokládat, že městská váha plnila výše zmíněnou funkci, a to až do roku 1740, kdy byly v Brně zřízeny císařské sklady na zboží kupecké a váha městská na Velkém náměstí (dnešní náměstí Svobody) se stala skoro zbytečnou.

ilustrační fotografie
Fotografie zachycující kostel sv. Mikuláše z roku 1868

Fotografie zachycující kostel sv. Mikuláše z roku 1868

Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english