Olomoucké dvoukomisí

18. 12. 2015 – David Merta

Minulý pátek (11.12.2015) pořádalo ÚOP NPÚ v Olomouci komisi. Vlastně dvě komise. První se týkala výzkumu v archeohistoricky exponované poloze, v areálu FF Univerzity Palackého na ulici Křížkovského. V těchto místech, při samém obvodu města, stával kostel sv. Petra. Např. Václav Richter někde zde očekával původní raněstředověký hrad. Nutno podotknout, že to bylo v době, kdy neměl k dispozici žádné archeologické prameny (Richter 1936). V padesátých letech minulého století se zde již jeden výzkum uskutečnil, a to přibližně ve  stejném rozsahu jako ten aktuální. Tehdy byly odkryty základy středověkého kostela sv. Petra a nějaká blíže neinterpretovaná zdiva. Nyní se podařilo mimo tato zjištění doplnit poznatky o úsek liniového zdiva, staršího než kostel, které je ideálně interpretováno jako pozůstatek raněstředověké hradby. A právě k této otázce se měla vyjádřit komise. Ač zdivo není nijak pevně stratifikováno, může tomu tak být. Výzkum vede Hanka Dehnerová, pro její nepřítomnost o výzkumu referoval Pavel Šlézar. Druhá komise pak představila výsledky výzkumu Richarda Zatloukala na ulici Denisově. Jedná se o prostor zázemí čtyř středověkých parcel, který se opírá o městskou hradbu. I v tomto případě se na daném místě už archeologický výzkum konal. Proběhl v 80. letech minulého století, pod vedením pana doktora Michny, vyzkoumal příuliční část oněch parcel, tedy místa s pozůstatky takřka veškeré podstatné zástavby. I zde se zásadní zjištění váží k raněstředověkému urbanismu Olomouce. Doplňují se informace, které byly kuse získány výzkumy prováděnými v nedávné minulosti. Skládá se nám (jim) tak mozaika dějů dané oblasti. Oba výzkumy budou pokračovat i v příštím roce, takže uvidíme nebo uslyšíme, čeho se dobádalo a dointerpretovalo.

Literatura: Richter V. 1936: O účelu československých rotund, In: ČČH 43, s. 237- 285, 453-483.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.