Kopečná 33

03. 04. 2012 – Hynek Zbranek

Ulice Kopečná má svůj původ již v období středověku, kdy se nazývala pod Puhlíkem, od 18. století byla známá jako Malá Pekařská a dnešní název si nese od roku 1918. Nejstarší nálezy z nejbližšího okolí pochází z období raného středověku (11. a 12. století) a souvisí s osídlením kolem staré komunikace obcházející Petrovský vrch. Vrcholně středověké osídlení (Chudých pod Puhlíkem) je známé z písemných zpráv i archeologických nálezů. Zástavba z tohoto období a renesance padla za oběť obléhání Brna v roce 1645. Na plánu Brna z roku 1788 je již Kopečná ulice vyobrazena se zástavbou, která vznikla po třicetileté válce v 17. století. V současnosti zbouraný dům byl výsledkem přestavby staršího objektu v 19. století.

Záchranným archeologickým výzkum, který byl realizován v měsíci březnu částečně poodkryl historii lokality. Nejstarším nálezem je pozůstatek do podloží zahloubené potravinářské pece z 12. století. Do 1. poloviny 13. století lze datovat vznik vyrovnávek terénu pro stavbu dřevěného nadzemního domu s dusanou podlahou a do 2. poloviny 13. století jeho následný zánik. Do průběhu 14.-15. století můžeme zařadit menší zahloubené jámy v zadní části parcely. Ve střední části parcely jsme nalezli dva do podloží zahloubené sklípky se vstupní šíjí s dochovanými schody. Starší obdélný (2x1,5m) zanikl v 1. pol. 16.století, mladší hruškovitý (3x2m) pak na přelomu 16./17.století. Převážná část dalších nalezených zahloubených objektů zanikla v 17. století patrně v souvislosti s válečnými událostmi. Mezi mladší nálezy patří mimo jiné dvě vápenné jámy související s přestavbou domu v 19.století a jímka ze 20.století.

Výzkum tedy potvrdil osídlení v prostoru ulice Kopečná již od 12. století a nezbývá než se těšit na realizaci dalších akcí, které mají výhledově v ulici Kopečná proběhnout.

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.