Pokračování archeologického výzkumu v prostoru stavební jámy nově budovaného vstupu do kostnice pod kostelem sv. Jakuba v Brně

15. 08. 2011 – Antonín Zůbek

29. července jsme na těchto stránkách informovali o hlavní etapě záchranného archeologického výzkum při jihozápadním nároží kostela sv. Jakuba v Brně. Probíhala během května až července. Minulý týden se během dvou dnů odehrála další etapa výzkumu. Stavba totiž zahájila těžbu zeminy v prostoru stavební jámy až na úroveň její základové spáry (cca 4,5 m pod stávající úroveň vozovky). V této souvislosti byly zkoumány situace, které díky své hloubce nemohly být z bezpečnostních a statických důvodů exkavovány již během předcházející etapy výzkumu. Jednalo se především o sklípek dřevohliněné stavby ze 13. století. Ta byla zřejmě společně s příslušným pozemkem vykoupena ze soukromé držby a stala se součástí svatojakubského hřbitova. Než byl suterén zasypán, byl využit k pohřbívaní zemřelých. Průzkum nejspodnější úrovně byl nucen probíhat za velice vypjatých časových i technických podmínek. Přesto se podařilo odhalit kosterní ostatky 55 jedinců. Nacházely se vrstvě hlíny, která nepřesahovala mocnost 50 cm (rozměry sklípku činily cca 2,5 x 2,5 m). Často ležely v nerituálních polohách. Jeden dospělý například zaujímal pozici „skrčence“, další dva byli obráceni na břicho, z nichž jeden prokazoval známky toho, že byl do sklípku pouze vhozen. Většinu pohřbených představovali kojenci a děti. Sklípek byl k pohřbívání užíván po jistou dobu. V jeho vyšších partiích však převažovali nebožtíci uložení v rakvích podle tehdejších pravidel křesťanského pohřebního ritu. K upřesnění interpretace zkoumané situace přispěje následná zevrubná analýza během zpracování archeologického výzkumu. Pro antropologický výzkum byl získán význačný vzorek nejstarší středověké populace města. Celkový počet jedinců, vyzvednutých během záchranného archeologického výzkumu v prostoru stavební jámy, dosáhl čísla 588.

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.