Zápisníček

Novější články:

Dokumentace tvrzišť Ustrašín a Nemojov na Pelhřimovsku ...

pondělí  18. 09. 2006 – Petr Hrubý – skrýt článek

V květnu a červnu provedlo jihlavské pracoviště ARCHAIA Brno ve spolupráci s Janem Johnem ze ZČU Plzeň přesné geodetické zaměření dvou zaniklých tvrzí v bližším okolí Pelhřimova. Jedná se o druh archeologických památek, kterých se v okrese Pelhřimov nachází poměrně mnoho (např. Hrádek u Pacova, Vojslavice, Nemojov, Ústrašín a další). Ve své době je pečlivě registroval August Sedláček a najdeme je také v Dobiášových Dějinách královského města Pelhřimova a jeho okolí. V poválečném období se tvrziště dočkala odborného vyhodnocení V. Humla na sousedním Táborsku. V případě Pelhřimovska se zpravidla jedná o raná sídla nižší šlechty, vzniklá v průběhu 13. století v oblastech do té doby osídlených jen málo. Protože jde o opevnění dřevohliněná, do dnešních dnů se tato tvrziště zachovala v zalesněných porostech v podobě terénních reliktů s hliněnými valy, příkopy a centrální plošinou. Protože se naše pracoviště zabývá systematickým studiem středověkých areálů na Českomoravské vrchovině, přistoupilo k detailnímu zaměření dvou z nich.V případě mimořádně rozsáhlého a zachovalého tvrziště nedaleko Ústrašína byla podnětem připravovaná stavba přeložky silnice první třídy I/34, která se v příštích letech dotkne bezprostředního předpolí opevnění. U tvrziště poblíž Nemojov šlo pak o ověření a zdokonalení metody zaměřování tohoto typu památek v lesních porostech. V obou případech bylo zaměření doplněno ještě mikrosondáží ve vývratech, nebo jinak narušených místech v areálech tvrzišť. Z mikrosondáží pochází keramika a nečetné železné předměty, díky kterým je možno chronologicky zařadit existenci obou opevnění.Jiným aspektem, jak se na základě dosavadního studia zdá, je vztah tohoto druhu sídel k surovinovým zdrojům. V případě Ústrašína se jedná o hypothetickou vazbu na sekundární zlatonosné rozsypy a u Nemojova pak o vazbu na polymetalické žíly s obsahem stříbra. Ostatně přímo v tělese pahorku, na kterém je tvrziště situováno, se nachází jen málo prozkoumané dílo – štola, jejíž stáří a tedy i přímý vztah k existenci tvrziště, není však zjištěno.

Pohled na pozůstatky tvrziště Ustrašín ...ilustrační foto

3D rekonstrukce tvrziště Ustrašín ...ilustrační foto

Pohled na pozůstatky tvrziště Nemojov ...ilustrační foto

3D rekonstrukce tvrziště Nemojov ...ilustrační foto

Štola v Nemojově ...ilustrační foto

ilustrační foto

Archív: