O Nových Sadech v Brně

12. 05. 2020 – Michaela Přibylová

Pod dnešním tramvajovým kolejištěm se nachází středověká vesnice Novosady, k jejímž počátkům máme velmi málo pramenů. Bezpečné zmínky v městských pramenech 14. století chybí. Častěji o Novosadech slyšíme až od století patnáctého. Rovněž archeologické výzkumy okolních parcel naznačují výraznější osídlení až od 15. století.
Podle novověkých plánů měla vesnice půdorys tzv. ulicovky. Domy se vinuly podél cesty z Brna na Křídlovice, v podstatě kopírovaly linii dnešní ulice Nové Sady. Na usedlosti navazovaly po obou stranách rozsáhlé zahrady a polnosti.
V rámci příprav na druhé švédské obléhání byly Novosady v 17. století vypáleny a pobořeny. Domy však byly zakrátko vystavěny znovu a nadále si držely vesnický charakter.
Na konci 18. století stálo Brno na prahu bouřlivého rozmachu textilní výroby. Na předměstích vyrůstají textilní továrny, díky jejichž věhlasu se Brnu v 19. století dokonce přezdívá moravský Manchester. I na křídlovickém předměstí založili roku 1796 D. Brobail a F. Bayer malou továrnu na cajky, a o dva roky později J. Schäffer továrnu na sukno na Hybešově ulici. Proměna města v průmyslovou metropoli se odrazila i na tváři Novosad, které se začaly měnit na bydliště továrních dělníků. Pěstování a prodej zahradních plodin ale i nadále zůstávají významným zdrojem příjmů usedlíků. Ještě k roku 1843 žilo v Novosadech 80 rodin zahradníků. Až ve 2. polovině 19. století ustoupila vesnická zástavba činžovním domům, které vyrostly po obou stranách ulice a rozsáhla přestavba železniční trati v letech 1894-1897 pohltila téměř polovinu délky zahradních parcel Novosadů.
Po roce 1945 začal postupný zánik neudržované jihovýchodní strany Novosadů, způsobený sousedstvím nákladního nádraží i zvyšující se dopravní zátěží nyní výpadové ulice. V 80. letech byla již tato strana téměř bez zástavby. V roce 1994 byly položeny koleje tramvajové trati a význam Nových Sadů od té doby opět nabývá na síle.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.