návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Pernštejn – okrasná vrchnostenská zahrada

úterý  31. 7. 2018 – Miroslav Dejmal – skrýt článek

V podstatě asi každý zná hrad Pernštejn a většina lidí z Moravy a větší části Čech ho alespoň jednou navštívila. Avšak pouze pozornější návštěvníci znají zdejší park. Park dnes zaobírá v podstatě celý jižní svah hradního kopce a svým rovinatým parterem, kde se nacházela zahrada i část údolí pod hradem. Počátky zahrady spadají před rok 1806, kdy, jak víme díky dochovaným inventářům, již stála většina staveb parku a dalšího vybavení okrasné zahrady.

Až do nedávna byl celý park a spodní zahrada ve zdevastovaném stavu. Jelikož se od 30. let 20. století pouze minimálně udržoval. Dnes započala celková rekonstrukce areálu, který bude následně otevřen veřejnosti. Celý komplex má tři hlavní části. Přímo u hradu se nacházely, dnes již zaniklé, skleníky. Po těch se dochovaly pouze terasy a otisky v dosud stojícím zdivu. Samotný svah hradního kopce byl protkán hustou sítí cestiček a plošinek, které byly doplněny o různé stavby. Z těch nejvýznamnějších vzpomeňme např. obelisk, zděný výklenek se sochou Apollona, kenotaf France Schrőffla, či poustevnu se sklepením. Západní část parku pak zabírají stavby spojené s vodou. Gravitační vodovod z nedalekého Smrčku vedl, přes kašnu na hradním nádvoří a vodárnu, do bazénu v parku. Od tady pak do budovy tzv. tureckých lázní, z nich na vodní kaskádu, která ústila do okrasného Rybníku v parteru. Spodní, rovinatou část areálu tvoří parter. Bývala zahrada. Dnes se zde zachoval výše vzpomínaný rybník, dále čínský pavilon, haltýř a dva podstavce pro sochy.

Archeologický výzkum tohoto areálu započal již v roce 2016, kdy jsme zde provedli přes padesát sond a většinu plochy parteru jsme spolu s Michalem Vágnerem z ÚAM FF MU změřili georadarem. Tento výzkum, krom upřesnění mnoha stavebních detailů a podrobností v celém parku, zcela změnil náhled na podobu parteru. Bylo zjištěno, že voda odtékající z rybníku se dělila do dvou větví. Prvá, částečně pod zemí a dále povrchově, vedla do haltýře. Druhá pak, opět v prvé části v dřevěném potrubí, vedla až ke stavbě, která patrně byla ptačí voliérou. Pod ní začínal umělý potůček, který meandroval okolo čínského pavilónu, a posléze se vléval do umělého jezírka. Na základě výsledku našeho výzkumu byl značně upraven vznikající projekt.

Od dubna tohoto roku jsme se do pernštejnského parku a zahrady vrátili. Započala zde generální rekonstrukce, kterou podrobně sledujeme a dokumentujeme. Prozatím jsme se, v návaznosti na stavební práce, věnovali hlavně samotnému svahu, který byl z velké části vykácen a znovu osazen les. Zkoumali jsme jednotlivé stavby a zahradní prvky. Nejvíce jsme se věnovali zatím objektu poustevny, která leží na rozhraní svahu a parteru. Stavba samotná má tři fáze, kdy i ta nejstarší navazuje na částečně starší sklep, který se pod ní nachází a je snad starší než zahrady. V poustevně se nám podařilo odkrýt i zbytky bohatě malované interiérové omítky. Mimo to proběhl i průzkum celého areálu pomocí detektorů kovů, kdy krom různého vybavení zahrady a dokladů pobytu návštěvníků v ní, jsme nalezli zajímavou kolekci militarií. A to jak středověkých, tak novověkých. Od srpna se pak ve větším rozsahu budeme věnovat i odkryvu na parteru. O dalších výsledcích Vás budeme jistě informovat.

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english