návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Archeologický výzkum dělnické kolonie v ulici Na Dolech, Jihlava - Staré Hory

středa  20. 6. 2018 – Jakub Těsnohlídek, Šimon Kochan, Martina Maršíčková – skrýt článek

V dubnu a květnu 2018 uskutečnilo jihlavské pracoviště Archaia Brno předstihový záchranný výzkum v ulici Na Dolech v Jihlavě, v prostoru zaniklé hornické a hutnické aglomerace Staré Hory. Díky soustavné záchranné archeologické činnosti bylo v tomto prostoru provedeno již několik výzkumů v letech 2004-2015:http://www.archaiabrno.org/home_cs/?acc=st_1 http://www.archaiabrno.org/home_cs/?acc=st_3 Letošní akce, vyvolaná stavbou mateřské školy, se nacházela na poslední nezastavěné parcele v jádru Starých Hor. Výzkum odhalil na ploše 30x30 m množství objektů ze 13. století. Z nejzajímavějších jmenujme dva zahloubené suterény o rozměrech 3,8x3,8m se vstupní šíjí a stopami po sloupové konstrukci. Dále se na lokalitě nacházelo množství zkušebních a těžebních šachet. Situaci doplňovaly drobnější objekty, související pravděpodobně se zpracováním polymetalických rud. Nálezům středověkého stáří bude věnována pozornost v některém z dalších dílů Zápisníčku.Novinkou sezóny 2018 bylo odhalení mnohem mladších komponent, souvisejících s historií druhé světové války a s prvními poválečnými dekádami. Po opuštění důlní těžby na sklonku vrcholného středověku byly Staré Hory zakomponovány do zemědělsky obdělávané krajiny a řídce se rozrůstající zástavba jihlavských předměstí zasáhla zkoumaný prostor teprve před polovinou 20. století. V roce 1943 přestěhovala firma BMW do nedalekého areálu bývalé továrny na vojenské sukno a vlněné zboží (pozdější Motorpal) opravny leteckých motorů pro Luftwaffe. Nedlouho poté proto vzniknul v místech výzkumu střežený pracovní tábor pro nuceně nasazené. Tábor se skládal z minimálně osmi prefabrikovaných montovaných domů, doplněných drobnějšími stavbami. Při budování tábora v srpnu 1944 došlo navíc k historicky prvnímu archeologickému výzkumu starohorské důlní aglomerace. Na profilu kanalizačního výkopu bylo zdokumentováno pravděpodobné ústí těžební šachty. Stručnou psanou zprávu doplňuje terénní skica a celkový plán lokality.Po válce byl tábor určen k internaci jihlavských Němců před odsunem. Na sklonku 40. let chátral a byl postupně demontován, přičemž na jeho místě vznikla nová kolonie úsporných montovaných domků pro zaměstnance nedalekého Motorpalu. Demolici unikly pouze tři válečné domy, ve kterých bylo založeno učiliště téhož podniku. Historie dělnické kolonie na Starých horách se uzavřela na samém sklonku 20. století, kdy byly budovy učiliště i jednotlivé rodinné domky postupně bourány a nově vzniklý prostor byl využíván jako stanoviště kočujících cirkusů.Prefabrikované domy pracovního tábora nezanechaly z hlediska archeologie žádné stopy, zachycena byla pouze jejich kanalizační síť, narušující středověké uloženiny a několik drobných zahloubených objektů, obsahující každodenní odpad a osobní předměty. Při skrývce drnu a vyrovnávek byly zachyceny četné součástky do leteckých motorů, které budou podrobeny dalšímu zpracování. Získáno bylo také několik kusů munice do pěchotních pušek Mauser (7,92x57 Mauser české výroby, 1937-1938) a francouzských pušek Lebel, kterými mohla být vyzbrojena ostraha tábora. K nejmladším zdokumentovaným situacím řadíme základy dvou montovaných rodinných domků z 50. let 20. století, složených z cihlového jádra a nepodsklepené obytné přístavby.Archeologický výzkum byl dne 7.6.2018 zakončen odbornou komisí za účasti členů Archeologického ústavu Brno i Praha, ÚAM FF MU, Muzea Vysočiny Jihlava i výzkumného týmu Archaia Brno z.ú. Všem děkujeme za podnětnou diskusi.

Beran, L.–Valchářová, V.–Zikmund, J., (eds.) 2014: Industriální topografie. Kraj Vysočina. Praha, 48.

Letecký snímek dělnického tábora z r. 1949. Část domů je již demontována.

Letecký snímek z r. 1953 s vyznačenou plochou výzkumu. Na místě dělnického tábora již stojí kolonie rodinných montovaných domků.

Záběr na výzkumnou plochu po mechanické skrývce. Bíle jsou vyznačeny základy dvou montovaných domků ze začátku 50. let 20. století, černě zahloubené suterény hornických obydlí z 13. století (archiv Archaia Brno, foto J. Grünseisen.

Snímek plochy po ukončení výzkumu (archiv Archaia Brno).

Diskuse odborné komise nad zahloubeným suterénem ze 13. století (archiv Archaia Brno).

Diskuse nad výběrem středověkých i recentních artefaktů (archiv Archaia Brno).

Náboje do pušek Mauser a Lebel mohou souviset s výzbrojí ostrahy pracovního tábora v letech 1943-1945 (archiv Archaia Brno).

Celkový plán Starých Hor se zákresem tří budov pracovního tábora a kanalizační stoky (archiv Archaia Brno).

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english