návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Vlastnický kostel v Čáslavicích

středa  29. 5. 2013 – David Merta – skrýt článek

Zdeněk Kudělka před více než třiceti lety publikoval v časopise Umění krátký článek s názvem „Kostel a obytné stavení románského dvorce v Čáslavicích“. Název příspěvku je zároveň jeho velmi zhuštěným obsahem (Kudělka 1980). Zdálo se, že před sebou máme jeden z ryzích případů vlastnického kostela i se šlechtickým sídlem. V severozápadním nároží zdi obepínající hřbitov kolem farního kostela sv. Martina je situována márnice, kvadratická stavba na první pohled působí „starobyle“. Ve věži kostela, která je románská, se na severní straně v patře nachází zazděný portál. Areál hřbitova obepíná velmi výrazný příkop. Vše tedy pěkně hraje do noty hypotéze, že před sebou máme vlastnický kostel s opodál stojícím doposud ne zcela archeologizovaným pozůstatkem šlechtického sídla. Dedukce je to bezesporu správná. Příkop, dispozice ohradní zdi i onen vstup v patře věže zajisté dokládají existenci obytné stavby (paláce) severně kostela. Problém je v tom, že oním pozůstatkem není dnešní márnice. Ta může být pozdně středověká, dorovnávání zdiva zlomky prejzů známe z Brna – Králova Pole z bývalého kláštera kartuziánů, založeného po roce 1370, nebo renesanční, což dokládá povrchová úprava. Zcela jistě se však nejedná o stavbu z první poloviny 13. století. Teoreticky můžeme uvažovat o tom, že k založení márnice byla využila substrukce starší, již nefunkční stavby. K tomu by odkazovala právě dispozice ohrazení hřbitova v těchto místech (viz IS v příloze). Tuto otázku by však mohl rozřešit pouze archeologický výzkum, který s největší pravděpodobností nebude v nejbližší době aktuální. Něco by mohl napovědět i stavebněhistorický průzkum objektu. Jak již bylo řečeno, o sídle spojeném s vlastnickým kostelem není pochyb, na jeho lokalizaci a dispozici si však budeme muset ještě nějakou dobu počkat.

Kostel sv. Martina stojí na vyvýšenině, severovýchodně městyse. Stavbu charakterizuje Bohuslav Samek jako tribunový kostel (po tribuně dnes v lodi nejsou žádné stopy) s jádrem z doby kolem roku 1200. To tvoří obdélná, primárně plochostropá loď a poměrně velká hranolová věž. Jejich vztah není jistý. Z dispozice lze předpokládat, že věž je mladší. Někdy ve 40. letech 13. století (k roku 1240 je v Čáslavicích poprvé zmiňována fara) byl původní presbytář nahrazen presbytářem novým, při jehož severní straně byla zároveň vybudována věžovitá přístavba na čtvercovém půdoryse (její funkce není zcela jistá, dnes je to sakristie. Pětiboce ukončený, nevýrazně odsazený presbytář je opatřen opěrnými pilíři s pultovou stříškou. Presbytář je zaklenut jedním polem křížové klenby, které odděluje od klenby vlastního závěru mohutný lomený pas sbíhající až k podlaze do nízké polygonální patky. Masivní kamenná žebra klínového profilu se ve čtverci protínají hladce, v závěru v kruhovém svorníku. Dosedají na různě řešené jehlancové, mírně projmuté konzoly. V závěru je osazena dvojice krychlových konzol s krycí deskou sedících na krátké válcové přípoře (podobné konzoly známe např. ze sakristie dominikánského kostela v Jihlavě, což je přinejmenším zajímavé zjištění). Dobroslav Líbal stavbu presbytáře dává do souvislosti s vlivy třebíčské stavební huti. Drobné úpravy v interiéru dokládá sanktuář. Až v závěru 18. století byla sklenuta loď a došlo k dalším drobným stavebním úpravám. V 19. století byla vstupu v podvěží předsazena předsíň (Samek 1994, 341; Líbal 2001, 54; Kuča 1996, 456-457).

Areál kolem kostela v Čáslavicích tak bezpochyby představuje velkou výzvu a možnosti s ohledem na bádání v oblasti vlastnických kostelů z přelomu 12. a 13. století.


Literatura
Líbal, D. 2001: Katalog gotické architektury v České republice do husitských válek; Kuča, K. 1996: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 1. díl A-G; Kudělka, Z. 1980: Kostel a obytné stavení románského dvorce v Čáslavicích, Umění 1980/4, 380-381; Samek, B. 1994: Umělecké památky Moravy a Slezska. 1. Svazek A/I.

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english