návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Archeologický výzkum na stavbě Nové Semilasso ...

úterý  26. 6. 2007 – Petr Holub – skrýt článek

Po loňské demolici stavby bývalého zájezdního hostince Semilasso (postaven v závěru 18. století) započaly v minulém týdnu stavební práce na stavbě polyfunkčního domu Nové Semilasso. V průběhu hloubení stavební jámy proběhl krátký záchranný archeologický výzkum, který při samé hranici stavby zachytil dva příkopy. Starší z nich, zachycený na cca 46 metrech délky, má neckovitý řez s patrnými náplavovými vrstvičkami, které jsou důkazem postupného zanikání objektu. Z horních částí výplně byly získány dva zlomky keramiky z období neolitu. Druhý příkop v zachycené délce 36 metrů je středověkého stáří a vymezoval intravilán obce. Příkopy jsou v rámci staveniště ve střední a jižní části porušeny sklepními prostory starého Semilassa. Zajímavostí je souběh příkopů, které jsou orientovány přibližně ve směru sever – jih a vzdáleny od sebe 0,2 – 1 metr. Pravděpodobně se v tomto místě nachází výraznější terénní zlom na kterém bylo výhodné příkopy situovat. Další stopy osídlení (pravěkého ani středověkého) nebyly na staveništi zachyceny, což lze přičíst na vrub neobvyklé mocnosti půdního horizontu (cca 1,1 metru).

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english