Středověká opevnění českých měst 3

13. 02. 2020 – Václav Kolařík

Dlouho očekávaná publikace Vladislava Razíma o středověkých městských fortifikacích v České republice je na světě. Tedy zatím alespoň její třetí, závěrečný díl věnovaný území Moravy a Slezska. Vydání rozsáhlého díla se nakonec ujal autorův domovský Národní památkový ústav. Zbývající dva díly jsou ohlášeny na rok 2020 (2. díl – Katalog Čechy) a 2021 (1. díl – Systematický souhrn). Vladislav Razím je autorem nejpovolanějším, poznání našich městských fortifikací se věnuje již od počátku 80. let minulého století a do dnešních dnů publikoval mimo jiné zpracovaní celé řady dílčích lokalit, ale i shrnující práce, věnující se jednotlivým důležitým tématickým okruhům, spojeným s opevňováním měst. 

Do „moravskoslezského“ katalogu je zahrnuto celkem 88 lokalit s alespoň částečně dochovanými částmi středověkého městského opevnění, nebo lokalit u nichž již nadzemní části opevnění zanikly, ale jejich existence je doložena písemnými, ikonografickými či archeologickými prameny. Hesla katalogu jsou jednotně strukturována do tří částí. První část  stručně shrnuje dějiny města přibližně do poloviny 16. století, s důrazem na údaje týkající se politických a válečných událostí, městského opevnění, privilegií s ním spjatých atd. Druhá část podává urbanistickou charakteristiku sídla, opět především z pohledu městského opevnění. Třetí část se věnuje samotnému městskému opevnění, uvádí základní charakteristiku jeho jednotlivých částí a v závěru se pokouší nastínit stavební vývoj od vzniku opevnění do konce středověku. Jednotlivá hesla jsou doplněna bohatou obrazovou dokumentací – historickými plány a vedutami, historickými i současnými fotografiemi, půdorysy lokalit s vyznačením dochovaných součástí fortifikace, zaměřením některých důležitých terénních situací a dalším. 

Již první vydaná část rozsáhlé publikace ukazuje, že se autorovi podařilo splatit dosavadní dluh české medievistiky, kdy výstižnou formou představuje odborné i laické veřejnosti rozsáhlý přehled poznatků o podobě a vývoji středověkého městského opevnění u nás. Nezbývá nám než těšit se na vydání zbývajících dvou dílů, z nichž především první by měl být zásadním syntetickým shrnutím dosavadních poznatků o městské fortifikaci u nás a završením jednoho z nejvýznamnějších témat dlouhodobého odborného zájmu Vladislava Razíma.     

 

Vladislav Razím

Středověká opevnění českých měst 3

Katalog Morava a Slezsko

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze   

Praha 2019

 


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.