návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Výzkum před Zábrdovickým kostelem…

pátek  1. 2. 2019 – Marek Peška, Róbert Antal – skrýt článek

Během velké rekonstrukce Zábrdovické ulice s mostem a přilehlými uličkami dospěly výkopy i do ulice Lazaretní, která se přímo dotýká areálu někdejšího premonstrátského kláštera založeného Lvem z Klobouk 3. dubna 1209. Ve výkopu pro parovod se prozatím podařilo odhalit několik snad i středověkých zdí, které zřejmě patřily domům hospodářského zázemí kláštera. Původní geologické podloží je zde pohřbeno téměř pod čtyřmi metry zásypů a archeologických vrstev, počínaje asfaltem silnice. Své udělala v tomto ohledu blízkost řeky Svitavy… I v tomto zimním počasí se pokusíme prostor začistit, sondovat a uvidíme, jestli se nám odkryté situace dají nějakou souvislost. Každopádně je to další kamínek do mozaiky skládající minulost kláštera a jeho okolí.

Pokud se chcete dozvědět něco více o klášteře, připojujeme ještě za obrázky text Davida Merty (viz dole):

Premonstrátský klášter v Brně – Zábrdovicích

David Merta

Studie o premonstrátském klášteře v Zábrdovicích...(PDF)

Před rokem 1209 byl východně města Brna ve výrazném meandru Svitavy, odděleném později i Svitavským náhonem, založen premonstrátský klášter. První písemnou zmínku vztahující se k jeho existenci, představuje listina papeže Inocence III. ze 3. dubna 1209. Fundátorem nové kanonie byl komorník brněnské provincie Lev z Klobouk (FOLTÝN, D. A KOL. 2005; PILNÁČEK, J. 1996, S. 108).Původní funkci konventní svatyně plnil kostel sv. Kunhuty, který bývá považován za vlastnický kostel fundátora. Až kolem poloviny 13. století byla vystavěna trojlodní bazilika s dvouvěžím v západním průčelí. K ní pak na severní straně přiléhaly konventní budovy. Koncem 13. století byl kostel funkční, jistě o něm víme od 1. prosince 1283. Románsko-gotická bazilika s postranními loděmi je zachycena na konventní pečeti a pak na vyobrazeních z 1. poloviny 17. století. Nejlépe na votivním obraz Lva z Klobouk, datovaný do počátku 17. století, na kterém drží klečící donátor v rukou model románsko-gotického kostela. Závěr kostela má snad zastřešenou apsidu. Od roku 1660 byla prováděna demolice konventního kostela, z něhož měly být zachovány obvodové zdi a pilíře. Současná dispozice kostela tak zřejmě navazuje na původní stavbu. Obytné budovy jistě stály již v letech 1237 – 40, kdy v nich je doložen několikerý pobyt olomouckého biskupa Roberta. Z konventu se v hmotě dochovalo takřka v celém rozsahu dnešní západní křídlo kvadratury. Zbývají tři křídla byla zbourána a nahrazena zcela barokní novostavbou. Zásadní zjištění přinesl výzkum v roce 2010 doprovázející částečnou rekonstrukci kvadratury. Doložil, že v sverozápadním koutě ambitu jsou v plné výši dochována vrcholně středověká zdiva. Nejpozoruhodnější nález představoval vstup do západního křídla v severozápadním koutě křížové chodby, osazený románským portálkem. Ten lze datovat do období před rokem 1250. Výzkum mimo další prokázal nárůst terénu v průběhu existence kláštera v období středověku a raného novověku o 1,5 až 2,0 m a to jak v interiérech tak i v jeho nejbližším okolí. Je tak zřejmé, že klášterní středověké stavby se nacházejí zakonzervovány pod barokním klášterem (DEJMAL, M. ET AL. 2011, S. 129-130). Předpokládá se, že středověký klášter byl takřka zničen za druhého švédského obléhání Brna roku 1645. Barokní konvent a opatství bylo stavěno v letech 1654 až 1658.Za josefínských reforem byl klášter 27. července 1784 zrušen. Budovy konventu a prelatury byly určeny vojenské nemocnici a klášterní kostel nahradil ve farní funkci kostel sv. Kunhuty. V září 1785 byl zrušen hřbitov u sv. Kunhuty, kostel byl odsvěcen a od roku 1786, kdy již byl stavebně upraven na skladiště (ČÍHALÍK, M. 2003; HURT, R. 1969, S. 40, 46; KUČA, K. 2000, S. 603; SAMEK, B. 1994, S. 242N).

Literatura

ČERNOUŠKOVÁ, Dagmar – BORSKÝ, Pavel 1999: Kostel sv. Kunhuty v Brně – Zábrdovicích. Stavebněhistorický průzkum.

ČÍHALÍK, Martin 2003: Kostel Nanebevzetí P. Marie v Brně-Zábrdovicích. Stavebněhistorický průzkum.

DEJMAL, Miroslav – HOLUB, Petr – KOLAŘÍK, Václav – MERTA, David – PEŠKA, Marek – SEDLÁČKOVÁ, Lenka – ZBRANEK, Hynek – ZŮBEK, Antonín 2011: Brno (okr. Brno – město). Přehled výzkumů 52-2. Brno.

FOLTÝN, Dušan a kol. 2005: Encyklopedie moravských a slezských klášterů. Praha.

HURT, Rudolf 1969: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Brně – Zábrdovicích. Příloha 1. čísla VVM, roč. XXI.

KUČA, Karel 2000: Brno. Vývoj města, předměstí a připojených vesnic. Praha.

SAMEK, B. 1994: Umělecké památky Moravy a Slezska, I. Praha.

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english